Uchwała nr 103/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 stycznia 2019 roku o konieczności rekonstrukcji modelu kształcenia nauczycieli

czwartek, 17 stycznia 2019

Stosownie do art. 330 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz.1668, 2024 i 2245), Rada uchwala, co następuje.

Rada Główna postrzega odpowiednie przygotowanie kandydatów na studia jako kluczowy warunek powodzenia polityki edukacyjnej w obszarze wykształcenia wyższego. W tym kontekście, Rada wyraża zaniepokojenie sygnałami płynącymi z debaty publicznej dotyczącej niezadowalającej jakości systemu kształcenia nauczycieli. W debacie wskazuje się  m. in. na niespójność doraźnie tworzonych regulacji prawnych. Doceniając próby porządkowania tego systemu, Rada niemniej dostrzega, że są one dyktowane bieżącymi potrzebami dostosowywania polskich regulacji do wymogów prawa unijnego i do uchwalanych ustaw w większej mierze, niż troską o spójność tych regulacji.

Rada Główna wyraża obawę, że skutkiem tej sytuacji będzie obniżenie poziomu przygotowania kandydatów do pełnowartościowego wykorzystania programów studiów/ kształcenia się na uczelni. W konsekwencji, powstaje zagrożenie obniżenia się potencjału przyszłych absolwentów uczelni do efektywnego funkcjonowania w innowacyjnej gospodarce i w badaniach naukowych o międzynarodowym wymiarze.

W celu wsparcia prac związanych z systemem kształcenia nauczycieli Rada Główna powołała w 2018 roku Zespół ds. Kształcenia Nauczycieli, który zobowiązuje do przedstawienia w połowie 2019. r. kompleksowego opracowania merytorycznego obiektywizującego opinie wypowiadane w trakcie debaty publicznej i rekomendującego kierunki pożądanych zmian.

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Zbigniew Marciniak

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików