Uchwała nr 16/2018 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 marca 2018 roku dotycząca projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 r.

poniedziałek, 12 marca 2018

Po przeanalizowaniu projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 r., Rada Główna, stosownie do art. 45, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1842, z późn. zm.), uchwala co następuje:

  1. Podstawowe cele ustawy, jakimi są wzmocnienie roli nauki oraz szkolnictwa wyższego w rozwoju Polski oraz zwiększenie wkładu polskich uczonych do nauki globalnej, są w pełni zgodne z postulatami, od dawna formułowanymi przez polskie środowisko akademickie.
  2. Cele te stanowią poważne wyzwanie, lecz, przy odpowiednim wsparciu, polskie środowisko akademickie jest w stanie je osiągnąć, podobnie jak wcześniej potrafiło skutecznie odpowiedzieć na zwiększone aspiracje edukacyjne polskiej młodzieży.
  3. W opinii Rady, proponowane poszerzenie zakresu autonomicznych decyzji polskich uczelni w sprawach organizacji badań naukowych oraz kształcenia studentów i doktorantów jest jedyną drogą umożliwiającą skuteczne wykorzystanie potencjału intelektualnego polskich szkół wyższych dla osiągnięcia celów ustawy.
  4. Rada z satysfakcją odnotowała przeprowadzenie szerokich konsultacji projektu ustawy oraz fakt uwzględnienia w projekcie ogłoszonym w dniu 22 stycznia br. wielu uwag, zgłoszonych przez środowisko akademickie. Rada liczy na podobny tryb konsultacji aktów wykonawczych do ustawy.
  5. Rada w pełni podziela opinię Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyrażoną podczas prezentacji projektu ustawy, że osiągnięcie jej ambitnych celów będzie możliwe jedynie przy solidnym, systemowym, strategicznym wsparciu finansowym. Rada zwraca uwagę na doświadczenia wielu krajów potwierdzające tezę, że nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe należą do najbardziej opłacalnych inwestycji.

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Zbigniew Marciniak

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików