Uchwała Nr 240/2011 w sprawie opiniowania zasad przyznawania innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt.39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

piątek, 9 września 2011

Uchwała Nr 240/2011
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
z dnia 8 września 2011

w sprawie opiniowania zasad przyznawania innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt.39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W związku z postanowieniami art. 21 ust.1. pkt. 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz.307, z późn. zm.), na podstawie którego wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są „inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego”, Rada Główna przyjmuje następując zasady wypracowywania tych opinii.

§ 1

1. Rada Główna opiniuje zasady przyznawania innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, na podstawie wniosku ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, dotyczącego stypendiów, które nie są otrzymywane na podstawie przepisów ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki lub stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Rada Główna nie opiniuje zasad przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Stypendiami, których zasady przyznawania opiniuje Rada Główna są w szczególności:

1) stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów przyznawane z własnego funduszu stypendialnego uczelni, tworzonego ze środków innych niż określone w art. 94 ust. 1 i 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

2) stypendia za wyniki w nauce dla studentów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi,

3) stypendia naukowe przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

4) stypendia naukowe lub za wyniki w nauce przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem:

- niektórych stypendiów dla studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
- stypendiów dla studentów przyznawanych przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe, które są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

5) stypendia naukowe lub za wyniki w nauce przyznawane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z wyłączeniem środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), które są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6) stypendia dla uczestników studiów doktoranckich, uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, finansowane ze środków, o których mowa w art.19 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz.615, z późn. zm.), przyznanych na działalność jednostek naukowych uczelni, jednostek naukowych PAN, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych.

§ 2
Przy opiniowaniu zasad przyznawania stypendiów naukowych lub za wyniki w nauce, o których mowa w § 1 ust. 1, Rada Główna bierze w szczególności pod uwagę:

1) uzasadnienie naukowego charakteru stypendium lub określenie zakresu osiągnięć w przypadku stypendium za wyniki w nauce,

2) źródło pochodzenia i nazwę funduszu, z którego wypłacany będzie dany rodzaj stypendium naukowego wraz z podaniem nazwy konta księgowego na którym ewidencjonowane są odpowiednie środki pieniężne,

3) maksymalną wartość środków przeznaczonych na dany rodzaj stypendiów naukowych albo za wyniki w nauce lub maksymalną liczbę i maksymalną wartość pojedynczego stypendium naukowego, planowanych do wypłaty w danym okresie obrachunkowym (np. rok kalendarzowy, semestr, rok akademicki), uwzględniając krajowe standardy dotyczące wysokości stypendiów naukowych lub za wyniki w nauce,

4) kryterium lub kryteria przyznawania danego rodzaju stypendium,

5) sposób publicznego ogłaszania możliwości uzyskania danego rodzaju stypendium,

6) zakres informacji, terminy i określenie podmiotów uprawnionych do zgłaszania wniosków o dany rodzaju stypendium,

7) tryb powoływania i skład instytucjonalny gremium rozpatrującego wnioski o przyznanie danego rodzaju stypendium,

8) sposób rozpatrywania i ustalania rankingu kandydatów,

9) nazwę organu przyznającego dany rodzaj stypendium i jego skład instytucjonalny,

10) procedurę odwoławczą, jeżeli taka jest przewidziana, w szczególności termin odwołania, sposób rozpatrywania i nazwę organu odwoławczego,

11) sposób i termin lub terminy wypłaty danego rodzaju stypendium,

l2) obowiązki stypendystów wobec podmiotu przyznającego stypendium, w okresie jego pobierania lub po upływie tego okresu, wynikające ze specyfiki łączącego stypendystę i podmiot przyznający stosunku umownego dotyczącego danego rodzaju stypendium,

13) warunki zawieszenia lub cofnięcia stypendium,

14) okoliczności powodujące obowiązek zwrotu nienależnie pobranego stypendium,

15) zasady udziału przedstawicieli samorządu doktorantów oraz samorządu studentów w gremiach rozpatrujących wnioski o przyznanie, otrzymywanie, zawieszenie lub cofnięcie danego rodzaju stypendium.

16) kompletność zasad przyznawania stypendiów nie pozostawiającą do odrębnego uregulowania aktami wewnętrznymi podmiotu przyznającego stypendium spraw związanych z ogłaszaniem, ubieganiem się, otrzymywaniem, pobieraniem, zawieszaniem, cofaniem czy zwrotem nienależnie pobranego stypendium.

§ 3
Przy opiniowaniu zasad przyznawania stypendiów naukowych lub za wyniki w nauce finansowanych ze środków Unii Europejskiej, innych niż określone w art. 21 ust.1 pkt.137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ze środków organizacji międzynarodowych, przyznawanych na podstawie zasad określonych dla tych środków przez podmioty finansujące, Rada Główna bierze pod uwagę, że zasady te mogą zawierać inne uregulowania lub elementy niż wymienione w § 2, jeżeli podmiot wnioskujący nie może dokonywać zmian lub uzupełnień w tych zasadach.
§ 4
1. Opinie Rady Głównej w sprawie zasad przyznawania danego rodzaju stypendium mogą mieć charakter pozytywny, negatywny lub pozytywny z uwagami.
2. Mając na względzie interes beneficjentów, opinie pozytywne z uwagami wydawane są w przypadku zasad przyznawania stypendiów zawierających uchybienia lub błędy mniejszej wagi, które wnioskodawcy mogą usunąć samodzielnie bez konieczności ponownego ich rozpatrywania przez Radę Główną, przed ich zatwierdzeniem przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Zasady przyznawania innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce przekazane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przed dniem 08 września 2011 roku są rozpatrywane na dotychczasowych zasadach określonych w uchwale Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Nr 499/2002 z dnia 21 lutego 2002 roku.

Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Józef Lubacz

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików