Uchwała nr 317/2012 w sprawie opiniowania przez RGNiSW wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki

piątek, 4 maja 2012

Uchwała nr 317/2012
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 kwietnia 2012 roku

w sprawie opiniowania przez RGNiSW wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki

Na potrzeby opiniowania przez Radę Główną wniosków o przyznanie jednostkom organizacyjnym uprawnień do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, przekazanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595, z późn. zm.), Rada Główna uchwala co następuje.

  1. Rada Główna ustala nowe Zasady oceny wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki. Zasady te są modyfikacją Zasad oceny wniosków zamieszczonych w Uchwale Nr 35/2010 RG z dnia 15 kwietnia 2010 roku i zostały opracowane na podstawie znowelizowanej Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz związanych z tą ustawą Rozporządzeń MNiSW.
  2. Zasady o których mowa w p.1 zawarte są w załączniku do Uchwały.
  3. Uchwała wchodzi w życie 12 kwietnia 2012 roku.
  4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 35/2010 RG z dnia 15 kwietnia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Józef Lubacz

Załącznik do Uchwały Nr 317/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików