Uchwała nr 481/2017 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 listopada 2017 roku dotycząca projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

czwartek, 23 listopada 2017

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2017r. (DLP.ZLS.1201.24.2017), projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rada Główna, stosownie do art. 45, ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1842, z późn. zm), uchwala co następuje.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego z uwagą zapoznała się z projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16 września 2017 r. i uznała go za dobry punkt wyjścia do stworzenia ram prawnych adekwatnych do wyzwań stojących przed polską nauką i szkolnictwem wyższym. Jednocześnie Rada przedkłada pod rozwagę uwagi, które mogą przyczynić się do udoskonalenia zapisów projektu ustawy.

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Jerzy Woźnicki

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików