Komisja Dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

poniedziałek, 8 lipca 2013

Podstawa działania:

Zgodnie z art. 143 ust. 1 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Komisja Dyscyplinarna pochodzi z wyboru. Tryb wyboru określa regulamin uchwalony przez Radę. Kadencja Komisji dyscyplinarnej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia.

Podstawą funkcjonowania są art. 139 – 150 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z  późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 58, poz. 391).

Skład:

Komisja Dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich przy RG liczy 62 członków, w skład której wchodzą: 51 nauczycieli akademickich , 8 studentów i 3 doktorantów.

Zadania:

Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania. Komisja ta rozstrzyga samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie jest związana rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce. Postanowienia
i orzeczenia składu orzekającego komisji zapadają zwykłą większością głosów.

Komisja orzeka w sprawach nauczycieli akademickich podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego takie jak: popełnienie plagiatów, niewykonywanie poleceń służbowych przełożonych, utrudnianie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, naruszenie dyscypliny finansowej, przyjęcie korzyści majątkowej czy też nienależyte postępowanie wobec studentów i innych nauczycieli akademickich.

Rozpatruje odwołania stron od orzeczeń uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich. Ponadto, zgodnie z § 12 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 58, poz.. 391), także zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego na posiedzeniu niejawnym, w składzie określonym w art. 142 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Obsługa:

Obsługę Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej zapewnia Departament Szkolnictwa Wyższego MNiSW. Sekretarz Komisji odpowiada za sprawny przebieg postępowania w sprawach oraz realizację zadań administracyjnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików