Zadania

Rzecznik Praw Absolwenta jest powoływany na mocy art. 46d ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym:

„1. Przy Radzie działa Rzecznik Praw Absolwenta, powoływany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Rzecznik Praw Absolwenta współdziała z Radą w zakresie ograniczenia barier w dostępie o wykonywania zawodu zgodnego z kierunkiem studiów absolwenta. W tym celu Rzecznik Praw Absolwenta analizuje sytuację absolwentów na rynku pracy i stopień ich dostępu do określonych zawodów oraz przedstawia wnioski Radzie i ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.”

Zadaniem Rzecznika jest przede wszystkim działanie na rzecz ograniczania formalnych barier w dostępie absolwentów do rynku pracy oraz rekomendowanie takich rozwiązań systemowych i prawnych, które pozwolą absolwentom lepiej i szybciej  odnaleźć się na rynku pracy. Kluczowymi obszarami działalności są:

  • Działania na rzecz ułatwienia absolwentom dostępu do zawodów regulowanych
  • Działalność Akademickich Biur Karier i monitorowanie zawodowych losów absolwenta
  • Wspierania działań na rzecz poprawy zatrudnialności absolwentów
  • Sprawy indywidualne

Tagi: Rzecznik Praw Absolwenta

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików