Opinia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie poselskiego projektu ustawy pn. "Prawo o szkolnictwie wyższym"

piątek, 18 czerwca 2004

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego po zapoznaniu się z projektem ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" przedłożonym przez grupę posłów wraz z pismem przewodnim sygnowanym przez Panią poseł Marię Nowak oraz z opiniami na jego temat nadesłanymi przez przedstawicieli środowiska akademickie i po intensywnej dyskusji pragnie wyrazić uznanie dla zaangażowania Autorów projektu w staraniach o zmianę kształtu polskiego szkolnictwa wyższego. Jednocześnie Rada Główna zwraca uwagę na następujące najistotniejsze sprawy szczegółowe będące przedmiotem krytycznego oglądu:

 1. Brak jest należytej troski o zgodność regulacji zawartych w projekcie z tworzeniem Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, a w szczególności:
  • brakuje ustalenia roli punktów ECTS,
  • brakuje regulacji dotyczącej możliwości tworzenia przez różne uczelnie wspólnych ofert edukacyjnych oraz wydawania wspólnych dyplomów,
  • sprzeczny z ustaleniami europejskimi wydaje się być podział na uczelnie akademickie i zawodowe jedynie według kryterium posiadania uprawnień do nadawania tytułu zawodowego magistra.
 2. Brak jest precyzyjnego określenia warunków uprawniających uczelnie do posługiwania się nazwą "uniwersytet", "akademia" itp.
 3. Uważamy za niewłaściwe wprowadzenie upoważnienia założyciela do tworzenia uczelni nadawanego mocą decyzji Rady Ministrów lub ustawy, co może grozić upolitycznieniem sfery edukacji.
 4. Przedwczesny jest, naszym zdaniem, postulat całkowitego zniesienia habilitacji oraz rozwiązania Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
 5. Propozycja pobierania opłat za studia w uczelniach publicznych (odpłatność za drugi kierunek studiów) jest niezgodna z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.
 6. Projekt w niedostatecznym stopniu reguluje status słuchaczy studiów doktoranckich.
 7. Nieuregulowana jest kwestia uczestnictwa studentów w organach kolegialnych uczelni.
 8. Projekt w ogólnikowy sposób reguluje zasady przyznawania pomocy materialnej studentom.
 9. Sprecyzowania wymaga określenie roli i uprawnień Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Do zadań Rady Głównej powinno należeć w szczególności opracowywanie standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i ustalenia listy kierunków. Skupienie w Państwowej Komisji Akredytacyjnej funkcji tworzenia prawa oraz funkcji kontrolnych jest, w naszej opinii, niewłaściwe.

Z wymienionych wcześniej powodów Rada Główna, dostrzegając szereg godnych uwagi propozycji, nie może pozytywnie zaopiniować całości projektu w przedstawionym aktualnie kształcie.

Rada Główna pragnie jednak przy okazji tej opinii zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest rzeczą istotną, aby w sprawach tak żywotnych - nie tylko dla środowiska nauki, edukacji i sztuki, ale i dla przyszłości Polski - przedstawiane organom władzy ustawodawczej projekty ustaw o szkolnictwie wyższym (prezydencki i poselski) w maksymalny sposób odzwierciedlały interesy całego środowiska szkół wyższych.
 2. W ocenie Rady Głównej nadszedł czas, aby podjąć dyskusję nad nowym modelem kariery naukowej (według ściśle ustalonych procedur i po spełnieniu przez kandydatów jednoznacznie określonych kryteriów) obok dotychczasowej ścieżki obejmującej obowiązkową habilitację.
Wiceprzewodniczący
Rady Głównej
Jan Madey

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików