Protokół XXIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 marca 2008 roku

poniedziałek, 9 czerwca 2008

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie, powitał zaproszonych gości oraz członków Rady Głównej.

II

Przewodniczący omówił tematykę, która następnie została zaaprobowana przez RG.

III

Przedstawiciele Parlamentu Studentów RP dokonali wprowadzenia do dyskusji na temat administracyjnych ograniczeń dla absolwentów w dostępie do wykonywania zawodu. Po prezentacji multimedialnej student G. Sokołowski otworzył dyskusję. W dyskusji udział wzięli: prof. G. Prawelska-Skrzypek " Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. J. Błażejowski, prof. B. Ney, prof. P. Lampe, prof. B. Gutkowska, prof. P. Kaczanowski, prof. P. Konderla, prof. W. Mitkowski, prof. J. Lubacz, dr A. Bartczak, prof. T. Śliwonik, student G. Sokołowski, student L. Cieśla " Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

IV

Prof. J. Madey przedstawił uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W dyskusji udział wzięli: Pani Minister G. Prawelska-Skrzypek, prof. J. Lubacz, prof. E. Jezierski, prof. J. Błażejowski, prof. S. Podlaski, Prof. W. Mitkowski, dr A. Bartczak.

Istotą dyskusji był procentowy udział zajęć prowadzonych na odległość w stosunku do zajęć odbywających się z udziałem nauczycieli akademickich. Prof. J. Madey stwierdził, iż korzystnie byłoby pozostawić obecną regulację a dopiero po zebraniu doświadczeń zaproponować ewentualnie zmiany. Nadmienił, że obecny projekt nie uwzględnia uwag zgłaszanych przez RG. Rada Główna negatywnie zaopiniowała przedłożony projekt. Uchwała Nr 269/2008 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu

V

Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt dokumentu dotyczącego "Kierunków zmian w polskim szkolnictwie wyższym". Poinformował, iż propozycje zawarte w dokumencie zostały pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu prezydialnym RG.

W dyskusji udział wzięli: prof. B. Gutkowska, prof. W. Mitkowski, prof. J. Madey, mgr P. Pachuta, dr T. Jajuga, dr A. Bartczak, prof. P. Kaczanowski, prof. O. Achmatowicz, prof. J. Lubacz, prof. B. Ney, prof. P. Konderla.

Rada Główna jednomyślnie przyjęła uchwałę w sprawie "Kierunków zmian w polskim szkolnictwie wyższym" " Nr 270/2008. Uchwała ta stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VI

Prof. J. Błażejowski poinformował, iż do projektu dokumentu dotyczącego angielskich nazw kierunków studiów wprowadzono korekty uwzględniające zgłoszone uwagi. Projekt został szczegółowo omówiony. W dyskusji udział wzięli: prof. O. Achmatowicz, prof. E. Jezierski, prof. W. Mitkowski, prof. B. Ney, prof. J. Madey, stud. G. Sokołowski, dr D. Potocka.

RG przyjęła uchwałę 271/2008 w tej sprawie przy 1 osobie wstrzymującej się. Uchwała ta stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VII

Prof. S. Podlaski poinformował, iż KE RG i Prezydium RG nie wniosła uwag do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia.

Uchwała Nr 273/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VIII

Dr J. Kosiewicz przedstawił projekt ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Uchwała Nr 272/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

IX

Prof. M. Strużycki, w imieniu KU RG, omówił wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia:

 • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "kulturoznawstwo" " Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie "wokalistyka" " Wydziałowi Wokalno-Aktorskiemu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
 • Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "budownictwo" " Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej,
 • Doktora nauk fizycznych w dyscyplinie "fizyka" " Wydziałowi Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego,
 • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "historia sztuki" " Wydziałowi Historycznemu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Doktora nauk biologicznych w dyscyplinie "biotechnologia" " Wydziałowi Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała następujące wnioski o przyznanie uprawnień do nadania stopnia:

 • Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "historia sztuki" " Wydziałowi Historycznemu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzasadnienie:Wydział spełnia wymagania formalne do przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych " dyscyplinie historia sztuki. Wniosek należy uznać za przedwczesny, bowiem Wydział nie posiada jeszcze uprawnień do nadawania stopnia doktora (występuje o nie równolegle). Nie ma więc doświadczenia i osiągnięć w zakresie nadawania stopnia doktora. Takie doświadczenie i osiągnięcia powinny być warunkiem przyznania uprawnień do nadawania wyższego stopnia naukowego.
 • Doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie "biotechnologia" " Wydziałowi Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzasadnienie: Wydział spełnia wymagania formalne do przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych " dyscyplinie biotechnologia. Wniosek należy uznać za przedwczesny, bowiem Wydział nie posiada jeszcze uprawnień do nadawania stopnia doktora (występuje o nie równolegle). Nie ma więc doświadczenia i osiągnięć w zakresie nadawania stopnia doktora. Takie doświadczenie i osiągnięcia powinny być warunkiem przyznania uprawnień do nadawania wyższego stopnia naukowego.

Uchwała Nr 268/2008 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

Przy omawianiu wniosku Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie: "sztuki piękne" wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali: Prof. J. Błażejowski, Prof. O. Achmatowicz, Prof. M. Strużycki, Dr D. Potocka. Ustalono, że wniosek Politechniki Radomskiej zostanie zaopiniowany przez drugiego recenzenta. X

Dr. J. Kosiewicz, w imieniu KR RG, omówił dwa wnioski uczelni o utworzenie kierunku studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: Uniwersytetu Śląskiego " o utworzenie kierunku studiów " fizyka medyczna " i Uniwersytetu Warszawskiego " o utworzenie kierunku studiów "zastosowania fizyki w biologii i medycynie". Poinformował, iż Komisja podzieliła krytyczne uwagi recenzentów i zaproponował, aby wnioski zostały odesłane do uzupełnienia. RG przychyliła się do zaproponowanego rozwiązania.

XI

RG jednomyślnie przyjęła protokół z posiedzenia plenarnego w dniu 14.02.2008 roku.

XII

Prof. J. Błażejowski podziękował zgromadzonym za udział w obradach i zamknął posiedzenie

Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Jerzy Błażejowski

Załączniki do oryginału protokołu:

  1. Uchwały z dnia 14 lutego 2008 r.:

- Nr 268/2008

   RG w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,

- Nr 269/2008

   RG w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

- Nr 270/2008

   w sprawie dokumentu "Kierunki zmian w polskim szkolnictwie wyższym,

- Nr 271/2008

   RG w sprawie nazw kierunków studiów w języku angielskim,

- Nr 272/2008

   RG w sprawie projektu ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,

- Nr 273/2008

  RG w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009
 1. Stenogram.
 2. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików