Protokół XXII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 17 stycznia 2008 r.

piątek, 15 lutego 2008

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał zaproszonych gości oraz członków Rady Głównej.

II

Przewodniczący omówił tematykę obrad, która następnie została zaaprobowana przez RG.

III

Prof. B. Kudrycka, Minister NiSzW, zaprosiła do udziału w konferencji dotyczącej systemu zarządzania i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, z udziałem środowisk akademickich i naukowych oraz kierownictwa Resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w dniach 24-25.01 br., w gmachu SGH.

Głos w tej sprawie zabrali: prof. P. Lampe, dr P. Wroczyński.

IV

Prof. J. Błażejowski przedstawił listę tematów dotyczących strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, a następnie otworzył dyskusję. Lista tematów:

 • autonomia uczelni,
 • regulacje w zakresie kształcenia na pierwszym i drugim stopniu,
 • regulacje w zakresie studiów doktoranckich,
 • dyplomy, świadectwa uzyskania stopni naukowych, ukończenia studiów, ukończenia studiów podyplomowych i kursów,
 • sprawiedliwy dostęp do studiów wyższych,
 • model kariery naukowej-akademickiej,
 • przechodzenie w stan spoczynku po osiągnięciu wieku emerytalnego,
 • regulacje w zakresie zatrudnienia,
 • budżetowe finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego,
 • podział badań, wiedzy, twórczości i edukacji akademickiej na dziedziny nauk,
 • formuła funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego i nauki.

W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. T. Borecki (KRASP), prof. L. Dobrzański, prof. E. Jezierski (KRPUT), prof. A. Kolasa (KRePSZ), min. B. Kudrycką (Minister NiSzW), prof. P. Lampe, prof. J. Lubacz, dr hab. M. Nowak-Dziemianowicz, prof. DSWE TWP, prof. B. Ney, mgr M. Pachuta, prof. G. Prawelska-Skrzypek (Podsekretarz Stanu w MNiSzW), stud. G. Sokołowski, prof. M. Strużycki, prof. B. Tuchańska oraz prof. Z. Witkowski.

V

Prof. J. Błażejowski poinformował, że w wyniku wyborów przedstawicieli doktorantów do RG, które odbyły się 12.12.2007 r., nowymi członkami RG zostali: mgr K. Jaksender oraz mgr P. Pachuta.

Przeprowadzono tajne głosowanie, w którego efekcie członkiem PRG został mgr P. Pachuta (przeciwko głosowały 2 osoby, od głosu wstrzymały się 4 osoby). Uchwała Nr 255/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

Prof. J. Błażejowski, w imieniu RG, podziękował Centralnej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów doktorantów.

VI

Prof. J. Błażejowski poinformował, że na lutowym posiedzeniu RG przystąpi do dyskusji na temat nowelizacji rozporządzenia w sprawie nazw kierunków studiów.

Poprosił o nadsyłanie uwag w tej sprawie.

VII

W związku z trwającymi pracami nad ustaleniem listy angielskich nazw kierunków studiów, prof. J. Błażejowski poprosił członków RG o zgłaszanie uwag.

Głos w tej sprawie zabrali: prof. L. Dobrzański, prof. E. Jezierski, prof. P. Lampe, prof. W. Mitkowski, prof. B. Ney, stud. G. Sokołowski.

VIII

Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt ustawy o utworzeniu Akademii Polsko-Ukraińskiej w Lublinie.

W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. L. Dobrzański, prof. W. Mitkowski, mgr P. Pachuta, prof. Z. Witkowski, prof. B. Tuchańska.

RG negatywnie zaopiniowała projekt ustawy, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu. Opinia Nr 13/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

IX

Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt ustawy. Uchwała Nr 251/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

X

Prof. Z. Witkowski, w imieniu ZP RG, przedstawił opinię w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i innych ustaw.

RG zaopiniowała pozytywnie, przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu, art. 2 pkt 3 projektu ustawy, który dotyka spraw szkolnictwa wyższego. Uchwała Nr 252/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XI

Prof. Z. Witkowski przedstawił opinię o projektach ustaw:

 1. o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej w Warszawie,
 2. o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
  Głos w tej sprawie zabrał prof. M. Strużycki.

RG zaopiniowała pozytywnie, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, powyższe projekty ustaw. Uchwały Nr 253/2008 RG oraz Nr 254/2008 RG stanowią załączniki do oryginału protokołu.

XII

Prof. M. Strużycki, w imieniu KU RG, przedstawił opinię dotyczącą wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 3 wnioski:

 • Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie "matematyka",
 • Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu",
 • Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "socjologia".

RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała 3 poniższe wnioski:

 • Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie "sztuki piękne". Wydział jest w okresie zmian strukturalnych, czyli odchodzenia od kształcenia pedagogicznego na rzecz artystycznego w zakresie malarstwa i grafiki. Osiągnięcia artystyczne Wydziału nie zostały dostatecznie dostrzeżone w wymiarze międzynarodowym. Instytut nie wypromował dotychczas absolwentów na kierunkach studiów odpowiadających wyżej wymienionym dyscyplinom. Wniosek jest przedwczesny.
 • Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "inżynieria materiałowa". Wniosek wymaga uzupełnień i usunięcia niejasności. Pracownicy samodzielni mający stanowić minimum kadrowe podali, że reprezentują dwie lub nawet trzy dyscypliny naukowe. Sprawdzenie w dostępnych bazach danych wykazuje, że podane przez kadrę specjalności są sprzeczne z deklaracjami we wniosku.
 • Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medycznej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna". Brak jest oświadczeń o wyrażeniu zgody na wliczanie do "minimum kadrowego" w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595). Oświadczenia te nie zawierają ponadto informacji czy Pomorska Akademia Medyczna jest podstawowym miejscem pracy dla tych osób. Część oświadczeń pochodzi z 2003 roku. Negatywna opinia wynika z faktu niemożności jednoznacznego określenia, czy jednostka posiada niezbędną kadrę do uzyskania uprawnień.

Uchwała Nr 250/2008, RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XIII

Prof. J. Błażejowski przedstawił wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie o uruchomienie podyplomowych studiów dla nauczycieli w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała powyższy wniosek. Uchwała Nr 256/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XIV

Prof. S. Podlaski, w imieniu KE RG, przedstawił pozytywną opinię o regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

RG poparła pozytywną opinię, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu. Stanowisko Nr 66/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XV

RG jednomyślnie zatwierdziła protokół XX posiedzenia plenarnego w dniu 15.11.2007 r.

XVI

Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Głos w tej sprawie zabrał prof. P. Konderla.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt. Uchwała Nr 257/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XVII

Prof. J. Błażejowski podziękował obecnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Załączniki do oryginału protokołu:

1. Uchwały:

 • Nr 250/2008 w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,
 • Nr 251/2008 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa,
 • Nr 252/2008 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i innych ustaw,
 • Nr 253/2008 w sprawie projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej w Warszawie,
 • Nr 254/2008 w sprawie projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
 • Nr 255/2008 w sprawie uzupełnienia składu prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
 • Nr 256/2008 w sprawie wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie o uruchomienie podyplomowych studiów dla nauczycieli w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,
 • Nr 257/2008 dotycząca projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

2. Stanowisko:

 • Nr 66/2008 w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

3. Opinia:

 • Nr 13/2008 w sprawie projektu ustawy o utworzeniu Akademii Polsko-Ukraińskiej w Lublinie.

4. Stenogram obrad.

5. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików