Protokół XXIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 lutego 2008 roku

poniedziałek, 7 kwietnia 2008

I

Prof. J. Błażejowski powitał zaproszonych gości oraz członków RG.

II

RG zaaprobowała tematykę obrad.

III

Redaktor A. Świć przejął przewodnictwo obrad na czas uroczystego wręczenia nagród Forum Akademickiego przez prof. B. Kudrycką, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

IV

Prof. P. Lampe zainicjował dyskusję na temat dyscyplin naukowych oraz kierunków studiów w obszarze nauk medycznych. W dyskusji udział wzięli: prof. O. Achmatowicz, dr A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, prof. W. Iwańczak, prof. W. Mitkowski, mgr P. Pachuta, prof. M. Strużycki, prof. J. Sztumski, Andrzej Włodarczyk (podsekretarz Stanu w MZ). RG podjęła uchwałę, przy 1 osobie wstrzymującej się do głosu, w sprawie ustanowienia nowej dziedziny nauki: nauki o zdrowiu. Uchwała Nr 267/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

V

Prof. J. Błażejowski przedstawił propozycje RG odnośnie nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121, poz. 838). W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. L. Dobrzański, prof. J. Lubacz, prof. W. Mitkowski, dr hab. D. Rott, prof. UŚl., prof. L. Śliwonik (KRUA), Andrzej Włodarczyk (podsekretarz Stanu w MZ), prof. B. Tuchańska. RG, przy 1 osobie głosującej przeciwko oraz 4 wstrzymujących się od głosu, podjęła uchwałę w sprawie przedstawienia propozycji nazw kierunków studiów, w której wnosi o uznanie, że studia na kierunku "kosmetologia" mogą być prowadzone na pierwszym i drugim stopniu kształcenia, na kierunkach "grafika", "malarstwo" i "rzeźba" również jako jednolite studia magisterskie. Uchwała Nr 258/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VI

Prof. J. Sztumski, w imieniu KR RG, przedstawił opinię o poselskim projekcie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W dyskusji udział wzięli: prof. P. Lampe oraz prof. M. Strużycki. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt ustawy. Uchwała Nr 262/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VII

Prof. W. Iwańczak, w imieniu KN RG, przedstawił opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ustanowienia programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców". W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, prof. A. Jeleński (Rada Nauki) oraz dr hab. D. Rott, prof. UŚl. RG zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt rozporządzenia, przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu, zgłaszając kilka uwag. Uchwała Nr 259/2008 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VIII

Prof. P. Lampe przedstawił opinię o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Uchwała Nr 260/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

IX

Dr M. Stefaniuk, w imieniu ZP RG, przedstawił opinię na temat poselskiego projektu ustawy o Agencji Badań Poznawczych. RG pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, zgłaszając szereg uwag szczegółowych. Uchwała Nr 261/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

X

Dr M. Stefaniuk, w imieniu ZP RG, przedstawił opinię na temat poselskiego projektu ustawy o Państwowych Instytutach Naukowych. Stwierdził, że trudno zaopiniować dokument wobec jego ogólnikowości i braku niezbędnych informacji dotyczących w szczególności strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. A. Jeleński (Rada Nauki), dr hab. D. Rott, prof. UŚl. RG.- w opinii Nr 14/2008, przyjętej przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, informuje, iż nie jest w stanie zająć stanowiska w sprawie projektu ustawy, wobec wyżej wyartykułowanych przesłanek.

XI

Dr M. Stefaniuk, w imieniu ZP RG, przedstawił opinię dotyczącą poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Głos w tej sprawie zabrał prof. W. Mitkowski. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt ustawy. Uchwała Nr 263/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XII

Prof. M. Strużycki, w imieniu KU RG, przedstawił opinie dotyczące wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień naukowych. Cztery wnioski zyskały opinię jednomyślnie pozytywną:

 • Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w dyscyplinie "fizyka",
 • Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego drugie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie "fizyka",
 • Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego drugie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie "chemia",
 • Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie "biologia medyczna".

Wniosek Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Gdańsku - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna" uzyskał opinię pozytywną przy 1 osobie głosującej przeciwko. RG zaopiniowała jednomyślnie negatywnie wniosek Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "historia". Wniosek uznany został za przedwczesny. Uchwała Nr 264/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XIII

Prof. W. Iwańczak, w imieniu KN RG, przedstawił opinię w sprawie wniosków uczelni o zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów podyplomowych:

 1. Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie - o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Oligofrenopegagoki" oraz "Oligofrenopedagogiki i pedagogiki terapeutycznej",
 2. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Tłumaczeń ekonomiczno-prawnych w biznesie (sekcje językowe: niemiecka i angielska)".

RG zaopiniowała jednomyślnie negatywnie powyższe wnioski. Uchwały Nr 265/2008 RG oraz 266/2008 RG stanowią załączniki do oryginału protokołu.

XIV

Prof. J. Błażejowski przedstawił opinię w sprawie znowelizowanych zasad przyznawania stypendiów realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przedstawionych w załącznikach:

 • Nr 1 - Regulamin Programu Ventures,
 • Nr 2 - Regulamin Programu Team,
 • Nr 3 - Regulamin Programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie,
 • Nr 4 - Regulamin Programu Welcome.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższe 4 regulaminy. Stanowisko Nr 67/2008 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XV

Sprawy różne i wolne wnioski:

 • Prof. W. Mitkowski zgłosił uwagę, że doktoranci w aktach prawnych powinni być traktowani jak pracownicy uczelni, szczególnie kiedy pracują w zespołach badawczych; prof. P. Lampe poparł to stanowisko;
 • Prof. L. Dobrzański zapytał o powody niezaproszenia przewodniczącego RG do powołanego 5.02. br. przez min. B. Kudrycką Zespołu ds. Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego; prof. J. Błażejowski powiedział, że uzyskał informację od min. B. Kudryckiej, iż osoby zasiadające w tym zespole nie reprezentują instytucji; głos w tej sprawie zabrali: dr A. Bartczak, prof. W. Iwańczak dr J. Kosiewicz, prof. P. Lampe, dr hab. D. Rott, prof. UŚl. prof. L. Śliwonik.
 • Prof. J. Błażejowski poinformował, że:
 • wciąż napływają propozycje angielskich nazw kierunków studiów; uzupełniona lista zostanie postawiona pod obrady RG na kolejnym posiedzeniu plenarnym,
 • będzie reprezentował RG na konferencji organizowanej przez Parlament Studentów RP nt. "Perspektywy, wyzwania i ograniczenia finansowania studiów w Polsce",
 • min. B. Kudrycka zaproponowała opracowanie modelu kształcenia na studiach doktoranckich przez cztery instytucje: RG, CK, KRASP oraz KRD.

XVI

RG jednomyślnie przyjęła protokoły posiedzeń plenarnych w dniach 13.12.2007 r. oraz 17.01.2008 r.

XVII

Prof. J. Błażejowski podziękował zgromadzonym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Głównej

Jerzy Błażejowski

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Uchwały z dnia 14 lutego 2008 r.:
  • Nr 258/2008 RG w sprawie przedstawienia propozycji nazw kierunków studiów,
  • Nr 259/2008 RG w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ustanowienia programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców",
  • Nr 260/2008 RG w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, Nr 261/2008 RG w sprawie poselskiego projektu ustawy o Agencji Badań poznawczych,
  • Nr 262/2008 RG w sprawie poselskiego projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
  • Nr 263/2008 RG w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym,
  • Nr 264/2008 RG w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,
  • Nr 265/2008 RG w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Oligofrenopedagogiki" oraz "Oligofrenopedagogiki i pedagogiki terapeutycznej",
  • Nr 266/2008 RG w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Tłumaczeń ekonomiczno-prawnych w biznesie (sekcje językowe: niemiecka i angielska)",
  • Nr 267/2008 RG w sprawie propozycji ustanowienia nowej dziedziny nauki: nauki o zdrowiu.
 2. Stanowisko z dnia 14 lutego 2008 r.:
  • Nr 67/2008 RG w sprawie znowelizowanych zasad przyznawania stypendiów realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 3. Opinia z dnia 14 lutego 2008 r.:
  • Nr 14/2008 RG w sprawie projektu ustawy o państwowych instytutach naukowych.
 4. Stenogram.
 5. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików