PROTOKÓŁ XXV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 17 kwietnia 2008 roku

piątek, 27 czerwca 2008

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie, powitał zaproszonych gości oraz członków Rady Głównej.

II

Przewodniczący omówił tematykę, która następnie została zaaprobowana przez RG.

III

Prof. D. Rott dokonał wprowadzenia do dyskusji na temat dostępu młodzieży do edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym oraz edukacji polonistycznej. W dyskusji udział wzięli liczni goście, w tym przewodniczący Konferencji Dyrektorów Polonistyk Uniwersyteckich profesor Józef T. Pokrzywniak. Liczne wypowiedzi wskazywały na niedomagania w zakresie edukacji polonistycznej, które przejawiają się między innymi w tym, że kończący studia mają problemy z formułowaniem wypowiedzi, pisaniem tekstów, czy komunikowaniem się.
Prof. D. Rott poinformował, iż zamierza opracować raport z dyskusji i opublikować go. W dyskusji wzięli także udział: prof. G. Prawelska - Skrzypek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie NiSzW, prof. B. Ney, prof. J. Gembalski, prof. L. Śliwonik, prof. W. Mitkowski, prof. W. Iwańczak, dr P. Wroczyński, prof. B. Tuchańska, mgr P. Pachuta, stud. G. Sokołowski.

IV

Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Głos w tej sprawie zabrał Prof. Z. Witkowski. Projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany. Uchwała nr 275/2008 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

V

Prof. Z. Witkowski omówił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Programu "Kreator innowacyjności - Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej". RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia wnosząc uwagi szczegółowe. Uchwała nr 276/2008 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VI

Prof. M. Strużycki, w imieniu KU RG, omówił wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego.
RG pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia:

 • Doktora nauk prawnych w dyscyplinie "prawo" - Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,
 • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "kulturoznawstwo" - Instytutowi Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "literaturoznawstwo" - Instytutowi Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Doktora habilitowanego nauk teologicznych - Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Śląskiego,
 • Doktora i doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie "sztuki piękne" -Wydziałowi Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

RG negatywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie "matematyka" - Wydziałowi Matematyczno - Fizycznemu Politechniki Śląskiej.
Uzasadnienie:
Na Wydziale zatrudnionych jest, w pełnym wymiarze czasu pracy, w trybie mianowania, 8 osób reprezentujących dziedzinę nauk matematycznych, a w jej ramach dyscyplinę matematyka. Czterech z nich posiada tytuł naukowy profesora, a czterech stopień naukowy doktora habilitowanego. Wszystkie te osoby są zatrudnione na Wydziale od wielu lat. Wydział spełnia więc jeden z podstawowych warunków koniecznych do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk matematycznych - dyscyplinie matematyka. Jednak tylko 7 ze wspomniany wyżej 8 osób posiada kwalifikacje naukowe odpowiadające intencjom ustawodawcy określonym w art. 6 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Aktywność publikacyjna osób wliczanych do grona, o którym jest mowa w przywołanym art. 6 ustawy, jest - jeśli chodzi o publikacje w liczących się czasopismach - niezbyt intensywna. Pola zainteresowań profesorów i doktorów habilitowanych reprezentujących dziedzinę nauk matematycznych, a w jej ramach dyscyplinę matematyka, obejmują niewiele działów matematyki.
Uchwała nr 274/2008 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.
Wniosek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "kulturoznawstwo" został skierowany do drugiego recenzenta.
Wniosek Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna", ze względu na wiele uchybień formalnych wskazanych przez recenzentów, został zwrócony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w celu uzupełnienia.

VII

Prof. J. Lubacz przedstawił, w imieniu KR RG i KEd RG, wnioski uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
RG pozytywnie zaopiniowała wnioski:

 • Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o utworzenie kierunku studiów "Techniczne zastosowania Internetu". Uchwała nr 277/2008 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o utworzenie kierunku studiów "Informatyka stosowana". Uchwała nr 278/2008 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.
 • Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie o utworzenie kierunku studiów "Fizyka medyczna". Uchwała nr 279/2008 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VIII

Prof. W. Iwańczak, w imieniu KN RG, przedstawił wniosek Akademii Medycznej w Gdańsku o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie "Psychologii klinicznej". W dyskusji udział wzięli: prof. B. Tuchańska, dr A. Bartczak, prof. P. Kaczanowski, dr P. Wroczyński. RG uznała inicjatywę uczelni za słuszną, jednak z uwagi na zbyt skąpe informacje we wniosku na temat kadry naukowej skierowała go do uzupełnienia. Nie wystarczające są, między innymi, informacje dotyczące: charakterystyki programu, bibliografii, kadry wykładającej oraz zaplecza lokalowo-bibliotecznego.

IX

Dr P. Wroczyński przedstawił regulamin przyznawania stypendiów naukowych na Uniwersytecie w Białymstoku. Zaproponował pozytywną opinię, pod warunkiem wykreślenia § 1 pkt 1 regulaminu.
Rada Główna poparła tę propozycję. Stanowisko nr 68/2008 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

X

Prof. J. Madey zreferował sprawy, które były dyskutowane na posiedzeniu Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Prof. J. Błażejowski poinformował o spotkaniu, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na którym zaprezentowano wyniki prac Zespołu do Spraw Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego. Prof. W. Mitkowski i Prof. J. Madey szczegółowo zrelacjonowali przebieg tego spotkania.

XI

Przewodniczący RG poinformował, iż do protokołu z posiedzenia plenarnego w dniu 13.03.2008 roku można zgłaszać uwagi drogą elektroniczną.

XII

Prof. J. Błażejowski podziękował zgromadzonym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Uchwały z dnia 17 kwietnia 2008 r.:
  • Nr 274/2008 RG w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
  • Nr 275/2008 RG w sprawie projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
  • Nr 276/2008 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Programu "Kreator innowacyjności - Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"
  • Nr 277/2008 RG w sprawie ustanowienia kierunku studiów "Techniczne zastosowania Internetu".
  • Nr 278/2008 RG w sprawie ustanowienia kierunku studiów "Informatyka stosowana".
  • Nr 279/2008 RG w sprawie ustanowienia kierunku studiów "Fizyka medyczna".
 2. Stanowisko Nr 68/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu w Białymstoku.
 3. Stenogram.
 4. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików