Protokół XXVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 8 maja 2008 roku

piątek, 27 czerwca 2008

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie, powitał zaproszonych gości oraz członków Rady Głównej.

II

Przewodniczący omówił tematykę, która następnie została zaaprobowana przez RG.

III

Prof. S. Podlaski dokonał wprowadzenia do dyskusji na temat stanu obecnego i przyszłości wyższego szkolnictwa rolniczego w Polsce. Przedstawił historię kształcenia rolniczego od jego początków, poprzez okres II Rzeczypospolitej do czasów współczesnych. Pokazał jak ewoluowało organizacyjnie rolnicze szkolnictwo wyższe - od wydziałów oraz innych jednostek w różnego typu uczelniach, poprzez uczelnie rolnicze (SGGW, akademie rolnicze) do uniwersytetów przyrodniczych, uniwersytetów szeroko profilowanych, czy uniwersytetów technologicznych. Podał jakie były kiedyś i jak kształtują się dziś programy nauczania na studiach rolniczych. Scharakteryzował popularność tych studiów na tle popularności innych kierunków studiów - w kontekście międzynarodowym.

W dyskusji udział wzięli: Prof. J. Ney, Prof. Z. Targoński, Prof. M. Strużycki, Prof. P. Lampe, Prof. W. Iwańczak, Prof. E. Jezierski, Dr A. Bartczak, Prof. P. Konderla, Prof. J. Madey, Stud. G. Sokołowski.

IV

Dr M. Stefaniuk, w imieniu ZP RG, przedstawił do zaopiniowania poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wychowania dzieci.

W dyskusji udział wzięli: Prof. D. Rott, Mgr P. Pachuta.
RG jednomyślnie przyjęła uchwałę 286/2008 w tej sprawie.
Uchwała ta stanowi załącznik do oryginału protokołu.

V

Prof. M. Strużycki, w imieniu KU RG, omówił wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

 • RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "filozofia" - Wydziałowi Humanistycznemu Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
 • RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie "sztuki piękne" - Wydziałowi Sztuki Politechniki Radomskiej.
  Uzasadnienie:
  Biorąc pod uwagę liczebność kadry naukowo-dydaktycznej Wydział spełnia wymagania ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Działalność wystawiennicza Wydziału ogranicza się do wystaw indywidualnych. Brakuje wystaw tematycznych i problemowych. Nie ma informacji o prezentacji dorobku w innych uczelniach, pracowniach czy środowiskach artystycznych. Nie ma informacji o wystawach związanych z kierunkiem kształcenia i specjalnością Wydziału. Współpraca międzynarodowa, wymiana zagraniczna, twórczość artystyczna i badania naukowe powinny być intensywniejsze. Wniosek jest przedwczesny.

Uchwała Nr 280/2008 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VI

Prof. W. Iwańczak, w imieniu KN RG, przedstawił wnioski uczelni o utworzenie studiów podyplomowych w trybie art. 8 ust. 7 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym:

 1. RG pozytywnie zaopiniowała wnioski:
  • Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami".
  • Politechniki Łódzkiej o prowadzenie Studium Kosmetologii.
  • Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Metodyki pracy nauczyciela bibliotekarza".
 2. RG negatywnie zaopiniowała wnioski:
  • Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Oligofrenopedagogiki" i "Oligofrenopedagogiki i pedagogiki terapeutycznej".
   Uzasadnienie:
   Uczelnia nie prowadzi kierunków studiów, które wiązałyby się z kształceniem podyplomowym w wymienionym wyżej zakresie. Uczelnia nie zatrudnia kadry gwarantującej odpowiedni poziom kształcenia podyplomowego. Niedostateczna jest baza dydaktyczna i biblioteczna. Warunki prowadzenia studiów podyplomowych nie gwarantują przygotowania absolwentów do nauczania w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
  • Akademii Polonijnej w Częstochowie o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Czytanie tekstów kultury".
   Uzasadnienie:
   Wniosek jest mało konkretny oraz został sporządzony niestarannie od strony formalnej - błędy w bibliografii, brak prezentacji kadry (jest tylko jej spis). Program studiów podyplomowych nie gwarantuje przygotowania absolwentów do nauczania w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na odpowiednim poziomie. Uczelnia nie prowadzi kierunków studiów, które wiązałyby się z kształceniem podyplomowym w wyżej wymienionym zakresie.
  • Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Fizjoterapii geriatrycznej".
   Uzasadnienie:
   Uczelnia nie prowadzi kształcenia na kierunku studiów "Fizjoterapia" - co jest warunkiem koniecznym aby zapewnić odpowiedni poziom kształcenia na studiach podyplomowych. Brak w uczelni infrastruktury (sal ćwiczeniowych) do prowadzenia studiów podyplomowych z zakresu "Fizjoterapii geriatrycznej".
  • Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Tłumaczeń ekonomiczno-prawnych w biznesie".
   Uzasadnienie:
   Uczelnia nie prowadzi kształcenia na kierunku studiów "Filologia" - co jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu studiom podyplomowym. Program studiów podyplomowych przewiduje zbyt małą liczbę godzin na doskonalenie języka. Przewidywana do realizacji studiów podyplomowych kadra nie zapewnia wykształcenia specjalistów z zakresu tłumaczeń ekonomiczno-prawnych.
  • Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie, "edukacji matematycznej", "edukacji geograficznej", "edukacji fizycznej" i "edukacji polonistycznej".
   Uzasadnienie:
   Uczelnia nie prowadzi kierunków studiów, które wiązały by się z wyżej wymienionymi studiami podyplomowymi. Uczelnia nie posiada też odpowiedniej infrastruktury - bazy dydaktycznej i bibliotecznej. Uczelnia nie zatrudnia kadry gwarantującej odpowiedni poziom kształcenia podyplomowego.

Uchwały Nr 281/2008, 282/2008, 283/2008, 284/2008, 285/2008, 288/2008, RG w tej sprawie stanowią załącznik do oryginału protokołu.

VII

Dr A. Bartczak przedstawił do zaopiniowania regulaminy przyznawania stypendiów naukowych:

Rada Główna pozytywnie zaopiniowała:
Regulamin Stypendiów Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

RG przyjęła stanowisko w tej sprawie.

Stanowisko nr 70/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu.

Rada Główna negatywnie zaopiniowała:

 • Regulamin przyznawania stypendiów Rektora dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Regulamin przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Zielona Góra i Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Studentom I Roku Kierunków Technicznych i Ścisłych.
  RG przyjęła stanowisko w tej sprawie.
  Stanowisko nr 69/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu.
 • Regulamin Stypendiów Naukowych dla Pracowników Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.
  RG przyjęła stanowisko w tej sprawie.
  Stanowisko nr 71/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VIII

Przewodniczący RG poinformował, iż w ostatnich dniach wpłynął projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich.

Następnie oddał głos Stud. G. Sokołowskiemu, który pokrótce omówił ten projekt.

W dyskusji udział wzięli: Prof. D. Rott, Mgr P. Pachuta.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wyżej wymieniony projekt.

Uchwała Nr 287/2008 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

Prof. J. Błażejowski odczytał pismo Minister B. Kudryckiej, w którym zwróciła się z prośbą do RG o przedstawienie stanowiska dotyczącego założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego. W związku z tym Przewodniczący RG poinformował, iż 28 maja o godz. 11. 00 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie plenarne RG, podczas którego przewidziana będzie dyskusja, w oparciu o którą zostanie przygotowany projekt uchwały RG.

Przewodniczący przypomniał o dwóch istotnych sprawach dotyczących RG:

 1. Konieczności przedłużenia kadencji Komisji Dyscyplinarnej przy RG (obecna kadencja kończy się w grudniu 2008).
  Zwrócił się w związku z tym do ZP RG o przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie.
 2. Przygotowanie dokumentów i procedur dotyczących uruchomienia wyborów członków RG na lata 2010 - 2013.
  Przypomniał, iż w grudniu 2008 r. a najpóźniej w styczniu 2009 r. powinna zostać powołana Komisja Wyborcza.

Prof. D. Rott wyraził pogląd, iż Komisja Dyscyplinarna powinna być umocowana przy Ministerstwie a nie przy Radzie Głównej.

IX

Prof. J Błażejowski poinformował Radę Główną, że protokół z posiedzenia plenarnego z dnia 17 kwietnia 2008 roku zostanie rozesłany do wszystkich członków RG drogą elektroniczną.

X

Prof. J. Błażejowski podziękował zgromadzonym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Załączniki do oryginału protokołu:

1. Uchwały z dnia 8 maja 2008 r.:

 • Nr 280/2008 RG w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,
 • Nr 281/2008 RG w sprawie wniosku Akademii Polonijnej w Częstochowie o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Czytanie tekstów kultury",
 • Nr 282/2008 RG w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Oligofrenopedagogiki" i "Oligofrenopedagogiki i pedagogiki terapeutycznej",
 • Nr 283/2008 RG w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Fizjoterapii geriatrycznej" i "Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami",
 • Nr 284/2008 RG w sprawie wniosku Politechniki Łódzkiej o prowadzenie Studium Kosmetologii,
 • Nr 285/2008 RG w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Tłumaczeń ekonomiczno- prawnych w biznesie",
 • Nr 286/2008 RG w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wychowania dzieci,
 • Nr 287/2008 RG w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich,
 • Nr 288/2008 RG w sprawie wniosku Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego o uruchomienie podyplomowych studiów zakresie "metodyki pracy nauczyciela bibliotekarza", "edukacji fizycznej" i "edukacji polonistycznej".

2. Stanowiska z dnia 8 maja 2008 r.

 • Nr 69/2008 RG w sprawie zasad przyznawania stypendiów rektora studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Zielona Góra,
 • Nr 70/2008 RG w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Nr 71/2008 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

3. Stenogram

4. Lista obecności

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików