PROTOKÓŁ XXVII posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 czerwca 2008 roku

środa, 5 maja 2010

PROTOKÓŁ XXVII posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 czerwca 2008 roku I Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał obecnych. II Przewodniczący przedstawił tematykę obrad, która następnie została zaaprobowana przez RG. III Prof. J. Błażejowski poinformował, iż wszyscy członkowie Rady Głównej otrzymali drogą elektroniczną projekt uchwały w sprawie dokumentu „Założenia reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego”. Następnie otworzył dyskusję. W dyskusji udział wzięli: prof. B. Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. G. Prawelska-Skrzypek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr P. Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. J. Lis, dr A. Bartczak, prof. B. Ney, prof. W. Mitkowski, prof. J. Madey, prof. J. Lubacz, prof. W. Iwańczak, dr M. Stefaniuk, prof. L. Dobrzański, dr A. Bartczak, student G. Sokołowski i mgr P. Pachuta. Rada Główna uznała, iż dokument jest istotnym elementem dyskusji nad reformą nauki i szkolnictwa wyższego. W dyskusji zwrócono uwagę na brak ogólnej diagnozy stanu obecnego i uzasadnienie potrzeby zmian. Nie dokonano rozróżnienia spraw o pierwszorzędnym znaczeniu od spraw drugorzędnych. Postulowane rozwiązania są ogólnikowe i nie ukazują wzajemnych powiązań, co będzie utrudniało wdrażanie proponowanych reform. Rada Główna uznała, że reformę należy rozpocząć od wypracowania nowych zasad funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki ponad podziałami politycznymi. Zdaniem Rady Głównej reforma nie powiedzie się, jeśli będą proponowane nowe, coraz to inne rozwiązania bez niezbędnego konsensusu politycznego i społecznego. Uchwała Rady Głównej w tej sprawie (Nr 289/2008) stanowi załącznik do oryginału protokołu. Przewodniczący poinformował, że Zespół Prawny przygotował projekty uchwał dotyczących uruchomienia procedury wyborów członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej. Głos w tej sprawie zabrał dr M. Stefaniuk. Omówił jakie regulacje wprowadza uchwała. W dyskusji udział wzięli: prof. W. Mitkowski, prof. J. Błażejowski i student G. Sokołowski. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 293/2008), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. Kolejną sprawą którą zajęła się Rada Główna była kwestia odwołania ze stanowiska rektora Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi pana Sławomira Owczarskiego. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 290/2008), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. Przewodniczący poinformował, że do Rady Głównej wpłynęło pismo z Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność z prośbą o poparcie inicjatywy przeznaczenia środków z rezerwy budżetu państwa w 2008 roku na wzrost wynagrodzeń w uczelniach publicznych, w drugiej połowie roku. Rada Główna przyjęła uchwałę popierającą (Nr 292/2008), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. IV Dr J. Kosiewicz przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne. Głos w tej sprawie zabrał prof. J. Błażejowski i prof. B. Gutkowska. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 296/2008), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. V Prof. M. Strużycki przedstawił opinie dotyczące wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Rada Główna jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopni: • Doktora nauk prawnych w dyscyplinie „prawo” – Wydziałowi Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. F. Modrzewskiego. • Doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie „dyrygentura” –Wydziałowi Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku. • Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia” – Wydziałowi Ekonomiczno-Społecznemu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. • Doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie „ekologia” – Wydziałowi Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. PRG jednomyślnie negatywnie zaopiniowało wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „kulturoznawstwo” –Wydziałowi Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Uzasadnienie: Wniosek jest przedwczesny. Wydział nie zatrudnia wystarczającej liczby samodzielnych pracowników legitymujących się dorobkiem naukowym z zakresu kulturoznawstwa. Pracownicy Wydziału prowadzą działalność w obszarze nauk humanistycznych, w tym w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych i kulturoznawstwa. Problematyka kulturoznawcza jest zbyt skromnie reprezentowana, by przyznać uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w tej dyscyplinie. Rada Główna przyjęła w powyższych sprawach uchwałę (Nr 295/2008), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VI Prof. J. Lis przedstawił wniosek Uniwersytetu Jagiellońskiego o utworzenie kierunku studiów „Ochrona przyrody”, w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Poinformował, iż Prezydium Rady Głównej negatywnie zaopiniowało wniosek z następujących powodów: 1. proponowany kierunek studiów nie stanowi wyodrębnionego obszaru kształcenia – nie jest możliwe dostrzeżenie specyficznych dla niego treści kształcenie, 2. przedstawione standardy kształcenia są zbieżne ze standardami kształcenia kierunku studiów „Ochrona środowiska”, 3. proponowany kierunek studiów „Ochrona przyrody” powinien obejmować nowe treści kształcenia widoczne w nauce i gospodarce światowej. Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek. Uchwała Nr 297/2008 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu. VII Prof. W. Iwańczak omówił wnioski uczelni dotyczące prowadzenia studiów podyplomowych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała niżej wymieniowe wnioski. • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie kulturoznawstwa. • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie nauczania fizyki z astronomią. • Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki. Rada Główna negatywnie zaopiniowało niżej wymieniowe wnioski. • Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o uruchomienie studiów podyplomowych pod nazwą „Niestacjonarne Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego”. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu nie kształci na kierunku studiów pedagogika, pedagogika specjalna lub psychologia. Nie posiada zatem zaplecza gwarantującego przygotowanie w tym zakresie do wykonywania zawodu nauczyciela. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu może – bez uzyskiwania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przygotowywać na studiach podyplomowych do nauczania przedmiotów związanych z prowadzonymi przez Uczelnię kierunkami studiów – czyli w zakresie tak zwanych dydaktyk przedmiotowych. • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rada Główna nie zaopiniowała pozytywnie przedłożonego wniosku ze względu na niereprezentatywną kadrę. Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest ważne i potrzebne. Uczelnia będzie mogła je prowadzić po zaangażowaniu kompetentnej kadry. Rada Główna przyjęła uchwały w powyższych sprawach. Uchwały Nr 298/2008, 299/2008, 300/2008, 301/2008 i 302/2008 stanowią załączniki do oryginału protokołu. VIII Dr A. Bartczak przedstawił zasady przyznawania stypendiów naukowych dla studentów Wyższej szkoły Europejskiej im. Ks. Tischnera w ramach programu stypendialno-stażowego „Kapitalny projekt”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony regulamin. Stanowisko Nr 72 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu. IX Profesor J. Madey poinformował, iż w dniach 13-14 czerwca bieżącego roku odbyła się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Konferencja Władz Uniwersyteckiej Matematyki i Informatyki (KWUMI'08)", w której uczestniczył i zaprezentował referat na temat kształcenia na odległość. Poinformował, iż zostało podpisane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość, którego projekt przedstawiony w lutym br został zaopiniowany negatywnie przez Radę. X Rada Główna przyjęła protokół z XXVI posiedzenia Plenarnego Rady Głównej w dniu 8 maja 2008 roku. XI Przewodniczący podziękował za udział w dyskusji i zamknął posiedzenie. Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Jerzy Błażejowski Załączniki do oryginału protokołu: 1. Uchwały z dnia 12 czerwca 2008 roku:  Nr 289/2008 RG w sprawie dokumentu „Projekt założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego”,  Nr 290/2008 RG w sprawie planowanego odwołania rektora Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi – Pana Sławomira Owczarskiego,  Nr 291/2008 RG w sprawie dokumentu „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku”,  Nr 292/2008 RG w sprawie przeznaczenia środków z rezerwy budżetu państwa w 2008 roku na wzrost wynagrodzeń w uczelniach publicznych,  Nr 293/2008 RG w sprawie przyjęcia regulaminu trybu i zasad wyboru komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego,  Nr 294/2008 RG w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzania wyborów do komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego,  Nr 295/2008 RG w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,  Nr 296/2008 RG dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne,  Nr 297/2008 RG w sprawie ustanowienia kierunku studiów „Ochrona przyrody”,  Nr 298/2008 RG w sprawie wniosku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie kulturoznawstwa,  Nr 299/2008 w sprawie wniosku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  300/2008 w sprawie wniosku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie nauczania fizyki z astronomią,  301/2008 w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki,  302/2008 w sprawie wniosku Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o uruchomienie studiów podyplomowych pod nazwą „Niestacjonarne Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego”. 2. Stanowiska z dnia 12 czerwca 2008 roku:  Nr 72/2008 RG w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla studentów Wyższej szkoły Europejskiej im. Ks. Tischnera w ramach programu stypendialno-stażowego „Kapitalny projekt”. 3. Stenogram 4. Lista obecności

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików