PROTOKÓŁ XXVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 16 października 2008 roku

środa, 5 maja 2010

PROTOKÓŁ XXVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 16 października 2008 roku I i II Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie, powitał obecnych i omówił tematykę. Rada Główna jednomyślnie przyjęła porządek obrad. III Dr M. Stefaniuk omówił projekty siedmiu ustaw: o zasadach finansowania nauki, o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, o Narodowym Centrum Nauki, o Polskiej Akademii Nauk, o instytutach badawczych oraz o zmianie nazwy uczelni – Akademii Medycznej w Gdańsku – na Gdański Uniwersytet Medyczny, o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw. W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. J. Madey, prof. P. Lampe, prof. J. Lubacz, prof. L. Śliwonik, prof. W. Iwańczak, prof. A. Budnikowski, prof. S. Mossakowski, prof. P. Kaczanowski, dr M. Stefaniuk, dr A. Bartczak, mgr P. Pachuta. Do pięciu ustaw dla obszaru nauki wniesiono szereg uwag o charakterze ogólnym i szczegółowym. Podkreślano, iż w projektach występuje wiele mankamentów legislacyjnych jaki i dyskusyjnych rozwiązań systemowych. W ustawach jest mowa wyłącznie o finansowaniu budżetowym, nie proponuje się natomiast mechanizmów zasilania nauki z sektorów pozabudżetowych - które, zgodnie ze Strategią Lizbońską, powinno być dwukrotnie większe. Zamiast włączania środowisk naukowych w rozwiązywanie problemów badawczych, proponuje się daleko idącą centralizację. Wszystkie możliwe gremia i osoby na stanowiskach kierowniczych mają być mianowane. Rada Główna przyjęła uchwały w powyższych sprawach. Uchwały Nr 330, 331, 337, 338, 339, 340, 341 z dnia 16 października 2008 roku stanowią załączniki do oryginału protokołu. IV Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt uchwały Rady Głównej w sprawie projektu budżetu państwa w części 38 – Szkolnictwo Wyższego o następującym brzmieniu: 1. Rada Główna odnotowuje zahamowanie spadku udziału wydatków budżetowych na szkolnictwo wyższe w 2009 roku, w relacji do prognozy PKB. 2. Realny wzrost wydatków na szkolnictwo wyższe w 2009 roku, ponad prognozowaną waloryzację inflacyjną (2,9%), planowany jest na poziomie 4,2%, to jest około 480 milionów złotych. Planowane zwiększenie wydatków budżetowych na szkolnictwo wyższe nie koreluje z wcześniejszymi deklaracjami Rządu. Niski, w relacji do PKB, poziom nakładów budżetowych nie będzie stymulował rozwoju szkolnictwa wyższego i nie spowoduje zniwelowania dystansu dzielącego polskie i europejskie szkolnictwo wyższe. Rada Główna w pełni podtrzymuje stanowisko wyrażone w uchwale 240/2007 dotyczącej potrzeby wzrostu udziału wydatków budżetowych na szkolnictwo wyższe. W dyskusji udział wzięli prof. A. Budnikowski, prof. J. Lubacz , prof. S. Podlaski, dr A. Bartczak, dyrektor W. Pakuła. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała przedstawioną uchwałę.Uchwała Nr 324 stanowi załącznik do oryginału protokółu. V Dr M. Stefaniuk przedstawił tekst uchwały RG dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia na poszczególnych kierunkach oraz poziomach kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. J. Lubacz, dr M. Stefaniuk, prof. W. Iwańczak, mgr. P. Pachuta. W konkluzji jednoznacznie stwierdza się, że projekt rozporządzenia zasługuje na zdecydowanie negatywną opinię Rady Głównej. Rada Główna przyjęła uchwałę w tej sprawie. Uchwała Nr 332/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. VI Prof. J. Błażejowski omówił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Profesor poinformował, iż prof. D. Rott zaproponował pozytywną opinię o dokumencie. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia z adnotacją, że wspiera ono długofalowe zmiany systemowe mające na celu przeniesienie uwagi na efekty kształcenia, wydłużenie kształcenia ogólnego, doprecyzowanie zakresu treści nauczania, indywidualizację kształcenia oraz doprecyzowanie opisu wymagań na koniec każdego etapu kształcenia. Projekt rozporządzenia uwzględnia również zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) i jest ważnym elementem włączania naszej edukacji w system edukacji europejskiej. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Rada Główna przyjęła uchwałę w tej sprawie. Uchwała Nr 333/2008 stanowi załącznik do oryginału protokółu. VII Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń. Rada Główna przyjęła uchwałę w tej sprawie.Uchwała Nr 336/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. VII Prof. M. Strużycki, przedstawił propozycje opinii w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu” – Wydziałowi Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. • Doktora nauk medycznych w dyscyplinie „medycyna” – Wydziałowi Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „kulturoznawstwo” – Instytutowi Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. • Doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinach „medycyna” i „biologia medyczna” – Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. • Doktora i doktora habilitowanego nauk wojskowych Wydziałowi Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. • Doktora i doktora habilitowanego nauk wojskowych Wydziałowi Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. • Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu” – Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University w Warszawie. • Doktora nauk o kulturze fizycznej – Wydziałowi Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. • Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „mechanika” – Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Radomskiej. Rada Główna negatywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „kulturoznawstwo” – Wydziałowi Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzasadnienie Na podstawie przedstawionej dokumentacji trudno jednoznacznie stwierdzić kto reprezentuje dyscyplinę kulturoznawstwo. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, osób reprezentujących dziedzinę nauk humanistycznych powinno być 8, w tym 5 – dyscyplinę kulturoznawstwo. Na liście członków Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego tylko przy jednej osobie pojawia się jako dyscyplina kulturoznawstwo. Niedostatecznie został uwypuklony dorobek osób mających reprezentować uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo. Uprawnienia naukowe ma otrzymać Wydział, a charakterystyka dorobku naukowego dotyczy Instytutu. Rada Główna przyjęła uchwałę w tej sprawie.Uchwała Nr 329/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. VIII Prof. J. Lubacz omówił wnioski uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wniosek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o utworzenie kierunku – „ekonomiczna analiza prawa” został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie. Rada Główna przyjęła uchwałę w tej sprawie.Uchwała Nr 327/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. Wniosek Uniwersytetu Warszawskiego o utworzenie kierunku „finanse, bankowość i rachunkowość” został zaopiniowany negatywnie. Uzasadnienie 1. Proponowany kierunek studiów jest nieznacznym rozszerzeniem wymienionego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nazw kierunków studiów z dnia 13 czerwca 2006 roku (Dz. U. Nr 121 poz. 838) kierunku studiów o nazwie „Finanse i rachunkowość”. W tym kontekście nie stanowi on wyodrębnionego obszaru kształcenia – jak mówi ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.; art. 2 ust. 1 pkt 14). 2. Przedstawione – dla wymienionego w tytule kierunku studiów – standardy kształcenia nieznacznie różnią się od standardów kształcenia dla kierunku studiów „Finanse i rachunkowość” (rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki z dnia 12 lipca 2007 roku; Dz. U. Nr 164 poz. 1166). Można więc zrealizować kształcenie w obszarze „finansów, bankowości i rachunkowości” w ramach kierunku studiów „Finanse i rachunkowość” rozbudowując treści i efekty kształcenia (standardy kształcenia definiują tylko około 40% treści i efektów kształcenia). 3. Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym nic nie mówi o specjalnościach. Pozostawia też uczelniom dużą swobodę w uwzględnianiu własnych treści i efektów kształcenia w formułowanych programach nauczania. Analiza przedstawionych standardów kształcenia prowadzi do wniosku, że proponowany kierunek studiów odpowiada specjalności w zakresie bankowości na kierunku studiów „Finanse i rachunkowość” – którą uczelnia może utworzyć bez występowania do Ministra o zgodę. Rada Główna przyjęła uchwałę w tej sprawie.Uchwała Nr 327/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. Wniosek Uniwersytetu Warszawskiego o uruchomienie kierunku „finanse, rachunkowość, ubezpieczenia” został zaopiniowane negatywnie. Uzasadnienie 1. Proponowany kierunek studiów jest nieznacznym rozszerzeniem wymienionego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nazw kierunków studiów z dnia 13 czerwca 2006 roku (Dz. U. Nr 121 poz. 838) kierunku studiów o nazwie „Finanse i rachunkowość”. W tym kontekście nie stanowi on wyodrębnionego obszaru kształcenia – jak mówi ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.; art. 2 ust. 1 pkt 14). 2. Przedstawione – dla wymienionego w tytule kierunku studiów – standardy kształcenia nieznacznie różnią się od standardów kształcenia dla kierunku studiów „Finanse i rachunkowość” (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki z dnia 12 lipca 2007 roku; Dz. U. Nr 164 poz. 1166). Można więc zrealizować kształcenie w obszarze „finansów, rachunkowości i ubezpieczeń” w ramach kierunku studiów „Finanse i rachunkowość” rozbudowując treści i efekty kształcenia (standardy kształcenia definiują tylko około 40% treści i efektów kształcenia). 3. Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym nic nie mówi o specjalnościach. Pozostawia też uczelniom dużą swobodę w uwzględnianiu własnych treści i efektów kształcenia w formułowanych programach nauczania. Analiza przedstawionych standardów kształcenia prowadzi do wniosku, że proponowany kierunek studiów odpowiada specjalności w zakresie ubezpieczeń na kierunku studiów „Finanse i rachunkowość” – którą uczelnia może utworzyć bez występowania do Ministra o zgodę. Rada Główna przyjęła uchwałę w tej sprawie. Uchwała Nr 328/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. IX Prof. W. Iwańczak omówił wnioski uczelni w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych w trybie art. 8 ust. 7 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wnioski Państwowej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” oraz „Zarządzania nieruchomościami” zostały zaopiniowane jednomyślnie pozytywnie. Rada Główna przyjęła uchwałę w tej sprawie.Uchwała Nr 342/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. Wniosek Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyki dla nauczycieli” został zaopiniowany negatywnie. Przygotowanie do nauczania informatyki jest zadaniem ważnym i powinno się odbywać w uczelniach, które realizują kształcenie na kierunku studiów „Informatyka”. Z przedstawionych danych wynika, że Uczelnia w tym zakresie nie kształci. Proponowana do realizacji zajęć – na studiach podyplomowych – kadra jest skromna i nie zapewnia odpowiedniego poziomu kształcenia. Zaplecze biblioteczne jest niewielkie. Jeśli uczelnia będzie realizowała kształcenie na kierunku studiów „Informatyka”, wówczas będzie mogła prowadzić wyżej wymienione studia podyplomowe bez zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W chwili obecnej wniosek Uczelni nie zasługuje na poparcie. Rada Główna przyjęła uchwałę w tej sprawie. Uchwała Nr 343/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. X Prof. S. Podlaski omówił wnioski uczelni oraz innych instytucji dotyczące zasad przyznawania stypendiów naukowych. Profesor poinformował, iż wpłynęło 46 wniosków, w tym 39 dotyczących regulaminów przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych. W większość wniosków stwierdza się szereg nieprawidłowych przepisów. Ustalono, iż w uchwałach zostaną zawarte szczegółowe uwagi do każdego wniosku. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Rada Główna przyjęła stanowisko w tej sprawie. Stanowisko Nr 90/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych uznając za niezbędne dokonanie zmian wskazanych w uchwałach, właściwych dla następujących uczelni: 1. Politechniki Rzeszowskiej, 2. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, 3. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, 4. Politechniki Poznańskiej, 5. Politechniki Częstochowskiej, 6. Uniwersytetu Opolskiego, 7. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 8. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, 9. Politechniki Łódzkiej, 10. Politechniki Białostockiej, 11. Uniwersytetu Gdańskiego 12. Uniwersytetu Łódzkiego, 13. Politechniki Krakowskiej, 14. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, 15. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 16. Politechniki Opolskiej, 17. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 18. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, 19. Politechniki Świętokrzyskiej, 20. Politechniki Wrocławskiej, 21. Politechniki Śląskiej, 22. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 23. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 24. Uniwersytetu Rzeszowskim, 25. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 26. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 27. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 28. Uniwersytetu Wrocławskim, 29. Uniwersytetu Rolniczym w Krakowie, 30. Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 31. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 32. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 33. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 34. Politechniki Szczecińskiej, 35. Politechniki Koszalińskiej, 36. Politechniki Gdańskiej, 37. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, 38. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie Rada Główna przyjęła stanowiska w sprawie kierunków zamawianych. Stanowiska Nr 82 – 89/2008 oraz Nr 91 – 120/2008 stanowią załączniki do oryginału protokołu. Rada Główna negatywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów: 1. Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Akademii Leona Koźmińskiego. Rada Główna przyjęła stanowisko w tej sprawie. Stanowisko Nr 122/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. 2. Zasady przyznawania i wypłacania stypendiów na dofinansowanie projektów badawczych doktorantów w ramach projektu „ InnoGrant – program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów” (w ramach działania 2.6 ZPORR „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy”) realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rada Główna przyjęła stanowisko w tej sprawie. Stanowisko Nr 124/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. 3. Zasady przyznawania stypendiów dla najlepszych słuchaczy studiów doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców”. Rada Główna przyjęła stanowisko w tej sprawie. Stanowisko Nr 125/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. 4. Zasady przyznawania stypendiów naukowych studentom Politechniki Wrocławskiej. Rada Główna przyjęła stanowisko w tej sprawie. Stanowisko Nr 126/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. Rada Główna zaopiniowała pozytywnie z uwagami następujące zasady przyznawania stypendiów: 1. Zasady przyznawania stypendiów doktorantom przez Zarząd Województwa Lubelskiego w latach 2008-2010 w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” (Priorytet VIII Regionalne kadry dla gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rada Główna przyjęła stanowisko w tej sprawie. Stanowisko Nr 121/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. 2. Zasad przyznawania stypendiów w konkursie „Stypendium dla młodego naukowca” organizowanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. Rada Główna przyjęła stanowisko w tej sprawie. Stanowisko Nr 123/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. XI Student P. Rzodkiewicz przedstawił uwagi Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej do projektu rozporządzenia w sprawie praktyki zawodowej w aptece. Rada Główna przyjęła stanowisko popierające w tej sprawie. Stanowisko nr 81/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu. XII Rada Główna przyjęło protokół z posiedzenia Rady Głównej w dniu 15 czerwca 2008 roku. XIII Przewodniczący Rady Głównej przypomniał, iż do wszystkich członków Rady zostało wysłane, drogą elektroniczną, sprawozdanie z działalności Rady w roku 2007. Poinformował, iż nie wpłynęły żadne uwagi. Rada Główna jednomyślnie pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie. XIV Prof. J. Błażejowski podziękował za udział w dyskusji i zamknął posiedzenie. Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Jerzy Błażejowski Opracował Arkadiusz Smoląg Załączniki do oryginału protokołu: 1. Uchwały z dnia 16 pażdziernika 2008 r.:  Nr 324/2008 w sprawie projektu budżetu państwa w części 38 – Szkolnictwo Wyższe  Nr 325/208 w sprawie projektu budżetu państwa w części 28 – Nauka  Nr 326/2008 w sprawie ustanowienia kierunku studiów „ekonomiczna analiza prawa”  Nr 327/2008 w sprawie ustanowienia kierunku studiów „finanse, bankowość i rachunkowość”  Nr 328/2008 w sprawie ustanowienia kierunku studiów „finanse, rachunkowość i ubezpieczenia”  Nr 329/2008 w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych  Nr 330/2008 w sprawie projektu ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy „Gdański Uniwersytet Medyczny”  Nr 331/2008 w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw  Nr 332/2008 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki  Nr 333/2008 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  Nr 335/2008 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006  Nr 336/2008 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń  Nr 337/2008 w sprawie projektu ustawy o zasadach finansowania nauki  Nr 338/2008 w sprawie projektu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  Nr 339/2008 w sprawie projektu ustawy o Narodowym Centrum Nauki  Nr 340/2008 w sprawie projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk  Nr 341/2008 w sprawie projektu ustawy o instytutach badawczych  Nr 342/2008 w sprawie wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie „Zarządzania nieruchomościami” oraz „Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”  Nr 343/2008 w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą „Informatyka dla nauczycieli” 2. Stanowiska z dnia 16 października 2008r.:  Nr 81/2008 w sprawie poparcia uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zgłoszonych przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej  Nr 82-120/2008 w sprawie zasad przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych  Nr 121/2008 w sprawie zasad przyznawania stypendium doktorantom wypłacanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego w latach 2008-2010 w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów” (Priorytet VIII Regionalne kadry dla gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  Nr 122/2008 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Akademii Leona Koźmińskiego  Nr 123/2008 w sprawie zasad przyznawania stypendiów w konkursie „Stypendium dla młodego naukowca” organizowanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu  Nr 124/2008 w sprawie zasad przyznawania stypendiów przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na dofinansowanie projektów badawczych doktorantów w ramach projektu „Inno Grant – program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów” (w ramach działania 2.6 ZPORR „Regionalne strategie innowacyjne i transfery wiedzy”)  Nr 125/2008 w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych słuchaczy studiów doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego ze środków „Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz incjatywy „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców”  Nr 126/2008 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych studentom Politechniki Wrocławskiej  Nr 127/2008 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom Politechniki Wrocławskiej 3. Stenogram 4. Lista obecności

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików