PROTOKÓŁ XXIX posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 listopada 2008 roku

piątek, 7 maja 2010

PROTOKÓŁ XXIX posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 listopada 2008 roku I Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał obecnych. II Przewodniczący przedstawił tematykę obrad, która następnie została zaaprobowana przez RG. III Mgr P. Pachuta, w imieniu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, dokonał wprowadzenia do dyskusji na temat „Model funkcjonowania studiów doktoranckich i możliwości jego realizacji w obecnym stanie prawnym”. Mgr K. Martowska zarysowała usytuowanie studiów doktoranckich w procesie bolońskim. Mgr P. Kos, przewodniczący KRD, uwypuklił najważniejsze problemy napotykane na drodze do doktoratu. W dyskusji udział wzięli: prof. G. Prawelska-Skrzypek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. A. Kraśniewski, dr A. Bartczak, prof. B. Ney, prof. W. Mitkowski, prof. J. Madey, prof. J. Lubacz, prof. W. Iwańczak, prof. D. Rott, prof. L. Dobrzański, prof. A. Eliasz, prof. M. Strużycki, prof. B. Smólski, prof. P. Konderla, prof. B. Dąbrowa-Szefler, prof. P. Kaczanowski, prof. B. Tuchańska, dr P. Wroczyński, student G. Sokołowski i mgr P. Pachuta. W dyskusji poruszane były kwestie: organizacji studiów doktoranckich w różnych ośrodkach, programów tych studiów i ich akredytacji, stypendiów z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów, stypendiów doktoranckich, regulacji prawnych w zakresie kształcenia na III stopniu, reguł kształcenia dla studiów doktoranckich, uczestnictwa doktorantów w badaniach, włączenia się doktorantów w badania na rzecz gospodarki, mobilności doktorantów w wymiarze krajowym i międzynarodowym, finansowania studiów doktoranckich z budżetu państwa, stwarzania mechanizmów finansowego wspierania doktorantów i badań przez nich prowadzonych na rzecz gospodarki, a także form staży naukowych i praktyk. Po dyskusji ustalono, że projekty dokumentów w sprawach doktorantów zostaną rozesłane członkom Rady Głównej drogą elektroniczną a odpowiednie uchwały zostaną podjęte na posiedzeniu grudniowym. Mgr P. Pachuta omówił projekt rozporządzenia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 348/2008), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. IV Kolejnym punktem posiedzenia były wybory członków komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa. Przewodniczący Komisji Wyborczej, dr M. Stefaniuk, zaprezentował kandydatów przedstawionych przez uczelnie. Odbyło się głosowanie. Wyniki głosowania podane są w Akcie wyboru członków komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2009 – 2012. V Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego nauczyciela. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 345/2008), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VI Przewodniczący Rady Głównej przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 346/2008), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VII Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 347/2008), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VIII Prof. B. Tuchańska przedstawiła opinie dotyczące wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopni: • Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „biotechnologia” – Wydziałowi Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „filozofia” – Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Szczecińskiego. • Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu” – Wydziałowi Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uchwała Rady Głównej w powyższej sprawie (Nr 344/2008) stanowi załącznik do oryginału protokołu. IX Przewodniczący Rady Głównej poinformował, że z Ministerstwa Infrastruktury wpłynął wniosek o ustanowienie kierunku studiów „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Prof. J. Błażejowski poprosił członków Rady Głównej o zapoznanie się z wnioskiem oraz zaproponował aby decyzję w tej sprawie podjąć w lutym 2009 roku. X Prof. J. Lubacz omówił wniosek Uniwersytetu Jagiellońskiego o uzyskanie zgody na kształcenie na kierunku studiów „Biochemia” w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wiosek został zaopiniowany pozytywnie. Uchwała Rady Głównej w tej sprawie (Nr 349/2008) stanowi załącznik do oryginału protokołu. XI Dr A Bartczak przedstawił propozycje opinii w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych. Rada Główna zaopiniowała pozytywnie zasady przyznawania stypendiów doktorantom w ramach projektu systemowego „Inno Doktorant – stypendia dla doktorantów, I edycja” realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Stanowisko Rady Głównej (Nr 128/2008) w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych realizowanych w: 1. Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, 2. Akademii Rolniczej w Szczecinie, 3. Politechnice Lubelskiej 4. Politechnice Warszawskiej 5. Uniwersytecie Warszawskim, uznając za niezbędne dokonanie zmian wskazanych w odpowiednich stanowiskach Nr: 129/2008, 130/2008, 131/2008, 132/2008 oraz 133/2008, które stanowią załączniki do oryginału protokołu. Rada Główna zaopiniowała negatywnie zasady przyznawania stypendiów naukowych studentom Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Przyjęte w tej sprawie stanowisko (Nr 134/2008), które stanowi załącznik do oryginału protokołu, zawiera uzasadnienie negatywnej opinii. Rada Główna zaopiniowała negatywnie zasady przyznawania stypendiów naukowych Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przyjęte w tej sprawie stanowisko (Nr 135/2008), które stanowi załącznik do oryginału protokołu, zawiera uzasadnienie negatywnej opinii. Rada Główna zaopiniowała pozytywnie zasady przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Łódzkiej. Przyjęte w tej sprawie stanowisko (Nr 136/2008), które stanowi załącznik do oryginału protokołu, zawiera uwagi i sugestie wprowadzenia nieznacznych zmian w regulaminie. Rada Główna zaopiniowała negatywnie zasady przyznawania stypendiów w ramach projektu „GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategia Innowacji – realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Przyjęte w tej sprawie stanowisko (Nr 137/2008), które stanowi załącznik do oryginału protokołu, zawiera uzasadnienie negatywnej opinii. Rada Główna zaopiniowała negatywnie zasady przyznawania stypendiów naukowych doktorantom i młodym doktorom Politechniki Łódzkiej w projekcie „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń – zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV podzdziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, numer konkursu 1/POKL – 4.1.1 – 2008 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Przyjęte w tej sprawie stanowisko (Nr 138/2008), które stanowi załącznik do oryginału protokołu, zawiera uzasadnienie negatywnej opinii. XI Rada Główna przyjęła protokół z XXVIII posiedzenia Plenarnego Rady Głównej w dniu 16 października 2008 roku. XII Przewodniczący podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie. Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Jerzy Błażejowski Opracował: Arkadiusz Smoląg Załączniki do oryginału protokołu: 1. Akt wyboru członków komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2009 – 2012. 2. Uchwały z dnia 13 listopada 2008 roku: − Nr 344 w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych − Nr 345 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego nauczyciela − Nr 346 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych − Nr 347 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 − Nr 348 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni − Nr 349 w sprawie ustanowienia kierunku studiów „Biochemia” 1. Stanowiska z dnia 13 listopada 2008 roku: − Nr 128 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom w ramach projektu systemowego „Inno Doktorant – stypendia dla doktorantów, I edycja” realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego − Nr 129 w sprawie zasad przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie − Nr 130 w sprawie zasad przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych studentom Akademii Rolniczej w Szczecinie − Nr 131 w sprawie zasad przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych w ramach realizacji projektu "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż” studentom Politechniki Lubelskiej − Nr 132 w sprawie zasad przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych w ramach realizacji projektu "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych” studentom Politechniki Warszawskiej − Nr 133 w sprawie zasad przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych studentom Uniwersytetu Warszawskiego − Nr 134 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych studentom Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku − Nr 135 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu − Nr 136 w sprawie zasad przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Łódzkiej − Nr 137 w sprawie zasad przyznawania stypendiów w ramach projektu „GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategia Innowacji – realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. − Nr 138 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych doktorantom i młodym doktorom Politechniki Łódzkiej w projekcie „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń – zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV, podzdziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, numer konkursu 1/POKL – 4.1.1 – 2008 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny 2. Stenogram 3. Lista obecności

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików