PROTOKÓŁ XXX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 11 grudnia 2008 roku

piątek, 7 maja 2010

PROTOKÓŁ XXX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 11 grudnia 2008 roku I Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie, powitał Panią prof. Barbarę Kudrycką, zaproszonych gości i członków Rady Głównej. Poinformował, iż tematem przewodnim posiedzenia będzie prezentacja prof. L. Dobrzańskiego na temat – „Uczelnie a środowiska gospodarcze i społeczne w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz ponadregionalnym.” Przed prezentacją oddał głos Pani Minister. Minister B. Kudrycka pogratulowała trafności wyboru tematu przewodniego obrad i stwierdziła, iż problematyka ta wpisuje się w kierunki zmian nad którymi obecnie pracuje Ministerstwo. Prof. Kudrycka omówiła przyjęty przez Radę Ministrów 2 grudnia 2008 r. pakiet 5 ustaw reformujących naukę „Budujemy na wiedzy". Podziękowała RGSW za uwagi do projektów ustaw. Poinformowała o: pracach nad pakietem pięciu ustaw dla obszaru nauki, perspektywach przyszłorocznego budżetu nauki i szkolnictwa wyższego, uruchamianiu dwóch programów w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczących pozyskiwania czystej (odnawialnej) energii oraz tworzenia bazy informatycznej dla nauki, uruchomieniu procedury przetargowej na opracowanie strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, a także postępach prac nad opracowaniem znowelizowanej wersji założeń reformy szkolnictwa wyższego i nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Minister podkreśliła, że zmiany regulacji prawnych dla obszaru nauki i szkolnictwa wyższego powinny podnieść jakość edukacji i badań oraz uczynić oba obszary nowoczesnymi – zdolnymi do funkcjonowania i konkurowania w globalnym świecie. Następnie Przewodniczący Rady Głównej otworzył dyskusję. W dyskusji udział wzięli: prof. W. Iwańczak, prof. A. Kolasa, prof. P. Lampe, prof. B. Ney prof. J.Rafalski, prof. D. Rott, mgr P. Pachuta, dr P. Wroczyński. W wieloaspektowej dyskusji nie kwestionowano potrzeby reform i zmian legislacyjnych, natomiast podnoszono potrzebę szerokich konsultacji, aby przekonać do nich środowiska naukowe i akademickie. Podkreślano potrzebę uwzględnienia w dotacji statutowej badań związanych z kształceniem na III i II stopniu. Uwypuklano konieczność utrzymania dotacji na badania własne. Postulowano, aby wsparcie finansowe było kierowane głównie na konkretne zadania badawcze, a nie do podmiotów na ich funkcjonowanie. Wreszcie podkreślano, że edukacja akademicka i nauka nie są obszarami, w których można dokonywać ciągłych zmian. Nowelizacje regulacji prawnych powinny być przemyślane i obowiązujące przez okres umożliwiający ocenę ich efektów. Pośpiech legislacyjny nie stwarza warunków do racjonalnych przeobrażeń w nauce i szkolnictwie wyższym. II Prof. Leszek Dobrzański dokonał wprowadzenia, w formie prezentacji multimedialnej, do debaty na temat „uczelnie a środowiska gospodarcze i społeczne w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz ponadregionalnym”. Przewodniczący Rady zaproponował aby, ze względu na ograniczony czas i napięty program posiedzenia, dyskusję kontynuować na styczniowym posiedzeniu plenarnym. Stwierdził, iż temat jest na tyle ważny, że członkowie Rady powinni mieć więcej czasu na dyskusję. III Przyjęto porządek obrad. IV Prof. J. Błażejowski poinformował, iż zgodnie, z § 4 Uchwały nr 293/2008 Rady Głównej z dnia 12 czerwca 2008 roku Głównej Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna na posiedzeniu plenarnym dokonuje wyboru członków komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich oraz – spośród przedstawicieli uniwersytetów o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 i 3 przywołanej uchwały – przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących. Jednocześnie przypomniał, iż w dniu 10 grudnia 2008 roku odbyło się wspólne posiedzenie ustępującej i nowo wybranej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (§ 5 ust. 3 Uchwały nr 293/2008). Podczas posiedzenia wyłoniono kandydatów na przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących komisji na kadencję. Następnie przedstawił sylwetki kandydatów. Dr M. Stefaniuk, Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił procedurę głosowania. Karty do głosowania zostały rozdane wszystkim obecnym członkom Rady. Następnie dr M. Stefaniuk odczytał wyniki głosowania. Szczegóły dotyczące głosowania zawiera stenogram z posiedzenia. (Uchwały Nr 354/2008 i 355/2008 w tej sprawie stanowią załącznik do oryginału protokołu). V Prof. J. Błażejowski poinformował, iż grupa koordynująca formułowanie reguł kształcenia dla studiów trzeciego stopnia opracowała dokument pod tytułem „Reguły kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich)”. Dokument powstał przy współpracy przedstawicieli: Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Jednostek Badawczo- Rozwojowych i Zespołu Promotorów Bolońskich. Przypomniał, iż dokument został rozesłany drogą elektroniczną do wszystkich członków Rady Głównej. PRG pozytywnie zaopiniowało dokument. W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. W. Iwańczak, prof. J. Lubacz prof. W. Mitkowski, mgr P. Pachuta. Rada podjęła uchwałę przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu. Uchwała Nr 350/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. VI Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady w sprawie zmian regulacji prawnych dotyczących studiów doktoranckich. W dyskusji udział wzięli: prof. W. Mitkowski, prof. L. Dobrzański, prof. P. Lampe i dr A. Bartczak. Rada podjęła uchwałę w tej sprawie. Uchwała Nr 351/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. VII Prof.. Z. Witkowski przedstawił projekt uchwały Rady wspierającej doktorantów w staraniach o zabezpieczenie funkcjonowania samorządów doktorantów w uczelniach. Profesor dodał, iż po wczorajszej dyskusji prezydium Rady Głównej pozytywnie zaopiniowało treść uchwały. W dyskusji udział wzięli: prof. Z. Witkowski, prof. J. Lubacz, prof. W. Mitkowski, prof. J. Madey, prof. P. Lampe, prof. W. Iwańczak, dr A. Bartczak i mgr P. Pachuta, student G. Sokołowski, student Rzodkiewicz. Rada podjęła uchwałę w tej sprawie. Uchwała Nr 352/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. VIII Prof. Z. Witkowski omówił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki. W dyskusji udział wzięli: prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski, prof. Z. Witkowski, prof. P. Lampe i prof. W. Iwańczak. Rada jednomyślnie negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia. Projekt rozporządzenia nie uwzględniania postulatów Rady Głównej zgłaszanych wcześniej w uchwałach 103/2006, 104/2006, 241/2007 i 242/2007. Rada Główna wskazała we wcześniej wymienionych uchwałach na konieczność opracowania rozwiązań systemowych oraz zgłaszała postulat wypracowania matematycznie spójnej i logicznej metody obliczania współczynników kosztochłonności. Potrzeba określania wskaźników kosztochłonności dla nowopowstających kierunków studiów, makrokierunków studiów, studiów międzykierunkowych, czy kierunków studiów tworzonych w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym wynika z regulacji prawnych. Powinny one być jednak proponowane na bazie racjonalnych przesłanek. Uchwała Nr 360/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. * * * Prof. Z. Witkowski przedstawił, w imieniu Zespołu Prawnego Rady Głównej, opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni. Rada pozytywnie zaopiniowało przedłożony projekt i zaproponowało kilka uwag szczegółowych, które zawarte zostaną w uchwale. Uchwała Nr 361 /2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. * * * Prof. Z. Witkowski omówił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków. Rada pozytywnie zaopiniowało projekt wyżej wymienionego rozporządzenia. Ustalono, iż w uchwale zostanie zawarta sugestia Rady do wydania nowego rozporządzenia lub co najmniej ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia, gdyż 3 obszerne paragrafy – na 17 występujących w rozporządzeniu – mają być zmienione. Uchwała Nr 362 /2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. * * * Prof. Z. Witkowski omówił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich. W dyskusji udział wzięli: prof. Z. Witkowski, prof. P. Lampe i prof. W. Iwańczak. Rada pozytywnie zaopiniowało projekt wyżej wymienionego rozporządzenia. Uchwała Nr 363/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. * * * Prof. Z. Witkowski omówił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich. Rada pozytywnie zaopiniowało projekt wyżej wymienionego rozporządzenia. Uchwała Nr 364/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. * * * Prof. Z. Witkowski omówił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu „Mobilność w Nauce – wsparcie mobilności pracowników sektora badawczo-rozwojowego”. Rada pozytywnie zaopiniowało projekt wyżej wymienionego rozporządzenia, zwracając uwagę na lakoniczne uzasadnienie. Uchwała Nr 365/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. * * * Prof. Z. Witkowski omówił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nauki i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów. Prof. W. Iwańczak zwrócił uwagę na fakt, iż stawki dla członków Rady Nauki są wyższe od stawek członków Rady Głównej. Przewodniczący zaproponował, aby KE RG przygotowała projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Rada pozytywnie zaopiniowało projekt wyżej wymienionego rozporządzenia. Uchwała Nr 3732008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. * * * Prof. Z. Witkowski omówił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Rada pozytywnie zaopiniowało projekt wyżej wymienionego rozporządzenia, zgłaszając kilka uwag szczegółowych, które zostaną zawarte w uchwale. Uchwała Nr 371/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. * * * Prof. Z. Witkowski omówił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Rada pozytywnie zaopiniowało projekt wyżej wymienionego rozporządzenia. Uchwała Nr 374/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. IX Prof. J. Błażejowski przedstawił opinię przygotowaną przez prof. D. Rotta dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia. Rada pozytywnie zaopiniowało projekt wyżej wymienionego rozporządzenia. Uchwała Nr 375/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. X Prof. Z. Witkowski przedstawił opinie dotyczące czterech rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego: • Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych. • Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. • Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych. • Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006. Rada pozytywnie zaopiniowało projekt wyżej wymienionych rozporządzeń. Uchwały Nr 366/2008, Nr 367/2008, Nr 368/2008 oraz Nr 369/2008 stanowią załączniki do oryginału protokołu w tej sprawie. XI Prof. Z. Witkowski omówił projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne. Rada pozytywnie zaopiniowało projekt wyżej wymienionego rozporządzenia. Uchwała Nr 370/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. XII Prof. P. Lampe omówił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne. Rada pozytywnie zaopiniowało projekt wyżej wymienionego rozporządzenia. Uchwała Nr 372/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. XIII Prof. P. Konderla, w imieniu KU RG, przedstawił opinie dotyczące wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowało wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „bibliologia” – Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu Śląskiego. • Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „automatyka i robotyka” – Wydziałowi Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. • Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „mechanika” – Wydziałowi Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. • Doktora nauk fizycznych w dyscyplinie „fizyka” – Wydziałowi Matematyczno-Fizyczno-Technicznemu Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. • Doktora nauk rolniczych w dyscyplinie „agronomia” – Wydziałowi Nauk Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „historia sztuki” – Wydziałowi Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. • Doktora nauk chemicznych w dyscyplinie „chemia” – Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Opolskiego. • Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „transport” – Wydziałowi Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. • Doktora nauk fizycznych w dyscyplinie „fizyka” – Wydziałowi Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. • Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn” – Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Radomskiej. Rada Główna negatywnie zaopiniowało wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „historia sztuki” – Wydziałowi Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uzasadnienie Wydział spełnia wymogi formalne do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „historia sztuki”. Z załączonej dokumentacji nie wynika, że Wydział posiadał wcześniej (niezależnie lub w ramach innej jednostki organizacyjnej) uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie „historia sztuki”. Nie budzi wątpliwości przyznanie Wydziałowi uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Przed przyznaniem uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego Wydział powinien wykazać się osiągnięciami w zakresie kształcenia kadry na poziomie doktorskim. W chwili obecnej wniosek jest przedwczesny. • Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „transport” – Wydziałowi Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Uzasadnienie Wydział spełnia wymogi formalne do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „transport”. Z załączonej dokumentacji nie wynika, że Wydział posiadał wcześniej (niezależnie lub w ramach innej jednostki organizacyjnej) uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie „transport”. Nie budzi wątpliwości przyznanie Wydziałowi uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Przed przyznaniem uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego Wydział powinien wykazać się osiągnięciami w zakresie kształcenia kadry na poziomie doktorskim. W chwili obecnej wniosek jest przedwczesny. • Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „informatyka” – Wydziałowi Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uzasadnienie Nie ukształtowało się na Wydziale środowisko naukowe reprezentujące dyscyplinę informatyka. Osiągnięcia naukowe osób reprezentujących minimum kadrowe są skromne. Działalność badawcza osób reprezentujących minimum kadrowe nie obejmuje wszystkich ważnych obszarów informatyki. Baza naukowo-badawcza jest niewystarczająca do realizacji badań naukowych z zakresu informatyki. W chwili obecnej Wydział nie jest przygotowany do nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. • Doktora nauk matematycznych w zakresie „matematyka” – Wydziałowi Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uzasadnienie Nie okrzepło na Wydziale środowisko naukowe gwarantujące stabilną działalność badawczą. Wydział buduje swoją pozycję naukową i nie osiągnął jeszcze poziomu wymaganego do przyznania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Wniosek jest przedwczesny. Uchwała Rady Głównej w powyższej sprawie (Nr 353/2008) stanowi załącznik do oryginału protokołu. XIV Prof. J. Sztumski, w imieniu KR RG, omówił wniosek Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów „lingwistyka stosowana” w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Rada Główna pozytywnie zaopiniowało powyższy wniosek. Uchwała Nr 356/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. XV Prof. W. Iwańczak, w imieniu KN RG, omówił wnioski uczelni w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych w trybie art. 8 ust. 7 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. • Wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą „Zarządzanie nieruchomościami” został zaopiniowany negatywnie. Uzasadnienie Kadra przewidziana do realizacji zajęć nie zapewnia odpowiedniego poziomu kształcenia na studiach podyplomowych. Obszar kształcenia podyplomowego w zakresie zarządzania nieruchomościami znacząco odbiega od obszaru kształcenia na kierunkach studiów: Pedagogika, Metalurgia, Kulturoznawstwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Automatyka i robotyka oraz Ekonomia – realizowanych w Uczelni. Uchwała Nr 357/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. • Wniosek Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą „Socjoterapia” został zaopiniowany negatywnie. Uzasadnienie Kadra przewidziana do realizacji zajęć nie zapewnia odpowiedniego poziomu kształcenia na studiach podyplomowych. Obszar kształcenia podyplomowego w zakresie socjoterapii znacząco odbiega od obszaru kształcenia na kierunkach studiów: Filologia, Politologia i Pedagogika – realizowanych w Uczelni. Uchwała Nr 358/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. • Wniosek Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą „Mediacje i negocjacje” został zaopiniowany negatywnie. Uzasadnienie Kadra przewidziana do realizacji zajęć nie ma przygotowania do prowadzenia studiów podyplomowych w zakresie mediacji i negocjacji. Obszar kształcenia podyplomowego w zakresie mediacji i negocjacji nie pokrywa się z obszarem kształcenia na kierunkach studiów: Filologia, Politologia i Pedagogika – realizowanych w Uczelni. Uchwała Nr 359/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. XVI Dr A. Bartczak, w imieniu KE RG, omówił wnioski uczelni oraz innych instytucji dotyczące zasad przyznawania stypendiów naukowych. • Wniosek Uniwersytetu Gdańskiego dotyczący zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów doktorantom w ramach projektu „Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim”, Komponentu „Stypendia naukowe dla doktorantów szansą na rozwój gospodarki”. Rada pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek. Stanowisko Nr 139/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. • Wniosek w sprawie zasad przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych studentom Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rada pozytywnie zaopiniowała regulamin uznając za niezbędne dokonanie zmian wynikających z poniżej przedstawionych uwag. Uwagi. Zasady przyznawania stypendiów zatwierdzane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego muszą być kompletne i nie mogą odwoływać się do uregulowań uczelnianych – na przykład „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu”. Stanowisko Nr 140/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. • Wniosek w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich z Funduszu Stypendialnego finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, realizowanego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu systemowego pt. „DrINNO – zwiększenie podaży oferty technologicznej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów” został zaopiniowany negatywnie. Uzasadnienie Regulamin przypomina reguły finansowania projektów badawczych a nie wspieranie doktorantów stypendiami. Na finansowanie projektów badawczych nie jest wymagana zgoda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach realizacji projektu badawczego doktorant może otrzymać honorarium, od którego powinien odprowadzić podatek. Stypendium jest nagrodą za osiągnięcia naukowe lub zachętą do wytężonej pracy badawczej. Stypendia służą zaspokajaniu potrzeb własnych beneficjenta. Stypendia nie są opodatkowane, jeśli zasady ich przyznawania są zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – – stosownie do art. 21 ust.1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 46 poz. 328). Stanowisko Nr 141/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. • Wniosek Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie w sprawie zasad przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników został zaopiniowany negatywnie. Uzasadnienie Przedstawione zasady przypominają system premiowy a nie regulamin stypendialny.. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdza zasady przyznawania stypendiów – stosownie do art. 21 ust.1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 46 poz. 328). Zasady przyznawania stypendiów naukowych powinny uwzględniać ogólnie przyjęte kryteria, określone w uchwale nr 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Przedstawiony regulamin przyznawania stypendiów tych kryteriów nie spełnia. Stanowisko Nr 142/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. • Wniosek w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorom na rozwój dalszej pracy dydaktyczno-naukowej w ramach jednego z zadań projektu „Akademia Rozwoju Politechniki Opolskiej – AKROPOL” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został zaopiniowany negatywnie.. Uzasadnienie Stypendia przyznawane w oparciu o zasady przyznawania stypendiów zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwalniają beneficjentów od płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych – stosownie do art. 21 ust.1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176, z późn. zm.), art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 46 poz. 328). Definicja stypendium w regulaminie jest niewłaściwa i z tego wynika niewłaściwe rozumienie pojęcia stypendium. Stypendium to kwota nieopodatkowana, którą beneficjent otrzymuje na zaspokojenie potrzeb własnych. Jest ono nagrodą za dokonanie naukowe lub zachętą do wytężonej pracy naukowej. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o stypendiach naukowych, w tym stypendiach za wyniki w nauce (dotyczy studentów lub uczniów). Nie ma tam mowy o pracy „dydaktyczno-naukowej” (w tytule regulaminu przyznawania stypendiów). Regulamin dotyczy bardziej finansowania projektów badawczych niż honorowania stypendiami. Finansowanie projektów badawczych nie wymaga zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach realizacji projektów osoby uczestniczące mogą otrzymywać honoraria i wówczas powinni płacić od nich podatki. Stanowisko Nr 143/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. • Wniosek Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w sprawie zasad przyznawania stypendiów w programie VENTURES realizowanym w ramach Działania 1.2: „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zaopiniowany pozytywnie. Stanowisko Nr 144/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. • Wniosek w sprawie zasad przyznawania stypendiów w programie TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowanym w ramach Działania 1.2: „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zaopiniowany pozytywnie. Stanowisko Nr 145/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. • Wniosek w sprawie zasad przyznawania stypendiów w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowanym w ramach Działania 1.2: „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zaopiniowany pozytywnie. Stanowisko Nr 146/2008 stanowi załącznik do oryginału protokołu w tej sprawie. XVII Rada jednomyślnie przyjęło protokół z XXIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej w dniu 13 listopada 2008 roku. XVIII Prof. J. Błażejowski podziękował za udział w dyskusji i zamknął posiedzenie. Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Jerzy Błażejowski Opracowała: Hanka Matuszak Załączniki do protokołu: Uchwały  350 w sprawie dokumentu „Reguły kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich)”  351 w sprawie dokumentu „Propozycje zmian regulacji prawnych dotyczących studiów doktoranckich”  352 w sprawie stosowania art. 202 ust. 8 w związku z art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym  353 w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych  354 w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2009 – 2012  355 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2009 – 2012  356 w sprawie ustanowienia kierunku studiów „lingwistyka stosowana”  357 w sprawie wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą „Zarządzanie nieruchomościami”  358 w sprawie wniosku Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą „Socjoterapia”  359 w sprawie wniosku Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą „Mediacje i negocjacje”  360 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki  361 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni  362 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków  363 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich  364 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich  365 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu „Mobilność w Nauce – wsparcie mobilności pracowników sektora badawczo-rozwojowego”  366 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych  367 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych  368 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych  369 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006  370 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne  371 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej  372 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne  373 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nauki i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów  374 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia  375 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia Stanowiska  139 w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów doktorantom w ramach projektu „Program wdrożeń nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim”, Komponentu „Stypendia naukowe dla doktorantów szansą na rozwój gospodarki”  140 w sprawie zasad przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych studentom Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  141 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich z Funduszu Stypendialnego finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, realizowanego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu systemowego pt. „DrINNO – zwiększenie podaży oferty technologicznej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów”  142 w sprawie zasad przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników w Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie  143 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorom na rozwój dalszej pracy dydaktyczno-naukowej w ramach jednego z zadań projektu „Akademia Rozwoju Politechniki Opolskiej – AKROPOL” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni)  144 w sprawie zasad przyznawania stypendiów w programie VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowanym w ramach Działania 1.2: „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  145 w sprawie zasad przyznawania stypendiów w programie TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowanym w ramach Działania 1.2: „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  146 w sprawie zasad przyznawania stypendiów w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowanym w ramach Działania 1.2: „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików