Statut Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego uchwalony na podstawie art. 334 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)

czwartek, 11 kwietnia 2019

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwana dalej "Radą", jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Rada działa na podstawie i w granicach prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm), zwanej dalej "ustawą" i ustawy z dnia  3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

3. Organizację i sposób działania Rady, jej organy oraz ich kompetencje określa statut uchwalony przez Radę na posiedzeniu plenarnym.

§ 2

1. Rada w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości oraz poczuciem odpowiedzialności społecznej.

2. Rada współdziała z organami władzy publicznej w zakresie polityki naukowej państwa.  

3. Organy władzy publicznej zasięgają opinii Rady w sprawach:

1) zasad działania i kierunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zarządzania uczelniami oraz w sprawach studentów, doktorantów i kadry naukowej;

2) projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego i nauki;

3) projektów aktów prawnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

4. Rada może współpracować z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

5. Na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada wyraża opinię w sprawie odwołania rektora rażąco lub uporczywie naruszającego prawo, w trybie art. 432 ust. 5 ustawy.

6. Rada wyraża z własnej inicjatywy opinie w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i oświaty.

7. Rada może zgłaszać kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

8. Rada wybiera członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie. Tryb wyboru Komisji Dyscy­plinarnej oraz jej skład określa „Regulamin przeprowadzania wyboru członków Komisji Dys­cyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego” stanowiący załącznik nr 1 do statutu.

9. Rada może zgłaszać ekspertów do ciał opiniodawczych oraz instytucji działających na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki.

§ 3

1. Rada działa na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje organy.

2. Organami Rady są: przewodniczący Rady, prezydium Rady, komisje Rady.

3. Kadencja Rady rozpoczyna się 1 stycznia i trwa cztery lata.

II. Skład Rady

§ 4

1. Liczbę członków Rady oraz jej skład określają ustawy, o których mowa w § 1 ust. 2.  

2. W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciele nauczycieli akademickich wybrani przez konferencje, o których mowa w art. 329 ust. 1 pkt 2-4 ustawy spośród kandydatów wybranych przez uczelnie, z podziałem tych przedstawicieli proporcjonalnie do łącznej liczby studentów studiujących w uczelniach członkowskich każdej z tych konferencji;

2) przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk wybrani przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk;

3) przedstawiciel instytutów badawczych i przedstawiciel państwowych instytutów badaw­czych, wybrani przez Radę Główną Instytutów Badawczych;

4) przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz;

5) studenci wybrani przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

6) doktoranci wybrani przez Krajową Reprezentację Doktorantów;

7) przedstawiciele pracodawców wybrani przez organizacje pracodawców;

8) przedstawiciele pracowników wybrani przez reprezentatywne organizacje związków zawodowych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), są powoływane na członków Rady na czas określony w odpowiednich statutach tych organizacji.

 § 5 

1. Członkiem Rady może być osoba, która:

1) spełnia wymagania, o których mowa w ustawie, w art. 20 ust. 1 pkt 1–5;

2) ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;

3) nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji Rady.  

2. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

 § 6

Członkiem Rady nie może być:

1) członek  Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

2) członek Rady Głównej Instytutów Badawczych;

3) założyciel,  o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4) osoba pełniąca funkcję organu uczelni;

5) dyrektor instytutu Polskiej Akademii Nauk;

6) dyrektor instytutu badawczego;

7) Prezes lub wiceprezes Polskiej Akademii Nauk;

8) Prezes lub wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności;

9) dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;

10) dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

11) dyrektor Narodowego Centrum Nauki;

12) przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki;

13) przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej.

§ 7

1. Przewodniczący Rady stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Rady w przypadku:

1) śmierci;

2) złożenia rezygnacji;

3) niespełniania choćby jednego z wymagań określonych w § 5 lub § 6;

4) niezłożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji lustracyjnej;

5) nieuczestniczenia w pracach Rady przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie kadencji dokonuje się na jego miejsce wyboru nowej osoby w sposób określony w art. 331 ustawy na okres do końca kadencji. Niepełnej kadencji nie wlicza się do okresu, o którym mowa w § 5 ust. 2.

III. Posiedzenie plenarne Rady

§ 8

1. Posiedzenie plenarne tworzą członkowie Rady.

2. Członkowie Rady sprawują funkcje wyłącznie osobiście.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz inni ministrowie sprawujący nadzór nad szkołami wyższymi a także osoby przez nich delegowane mogą uczestniczyć w posiedzeniach plenarnych Rady.

4. W posiedzeniach plenarnych mogą również uczestniczyć ─ z głosem doradczym ─ osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

§ 9

1. Rada działa na zwyczajnych posiedzeniach plenarnych. Rada może odbywać nadzwyczajne posiedzenia plenarne.

2. Zwyczajne posiedzenia plenarne Rady zwołuje jej przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady co najmniej raz na cztery miesiące, na podstawie ustalonego rocznego planu i harmonogramu prac Rady.

3. Porządek posiedzenia jest przekazywany członkom Rady co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. Porządek może być zmieniony i uzupełniony przez Radę bezwzględną większością głosów.

4. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego na wniosek:

1)  ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

2)  prezydium Rady;

3)  złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady wraz z uzasadnieniem;

oraz do wyznaczenia terminu posiedzenia Rady przypadającego w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Przebieg posiedzenia plenarnego Rady jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i zapisywany na nośniku informacji oraz archiwizowany.

6. Protokół z posiedzenia plenarnego Rady wraz z treścią podjętych na posiedzeniu uchwał jest udostępniany na stronie internetowej Rady niezwłocznie po jego zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu.

§ 10

1. Pierwsze posiedzenie plenarne w nowej kadencji zwołuje i prowadzi przewodniczący ustępującej Rady.  Po otwarciu posiedzenia dokonuje się wyboru nowego przewodniczącego Rady, który od tego momentu prowadzi posiedzenie.

2. Pierwsze posiedzenie plenarne nie może zakończyć się przed wyborem wszystkich organów Rady.

§ 11

1. Do zadań posiedzenia plenarnego należy w szczególności:

1) uchwalanie statutu Rady i dokonywanie w nim zmian;

2) wybór przewodniczącego Rady oraz jego odwoływanie;

3) wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady oraz ich odwoływanie;

4) wybór członków pozostałych organów Rady oraz ich odwoływanie;

5) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady;

6) wybór  członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

7) popieranie innych lub przyjmowanie wspólnych z innymi podmiotami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki stanowisk w określonej sprawie, podejmowanie apeli i składanie oświadczeń;

8) zgłaszanie ekspertów do ciał opiniodawczych oraz instytucji działających na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki;

9) wyrażanie opinii oraz przedstawianie propozycji lub wniosków we wszystkich sprawach określonych w § 2 ust. 3 i ust. 5 lub w przepisach szczególnych;

10) uchwalanie regulaminu opiniowania wniosków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o odwołanie rektora w trybie art. 432 ust. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do Statutu;

11) powoływanie komisji Rady lub zespołów roboczych do wykonania określonych zadań;

12) zatwierdzanie protokołów posiedzeń plenarnych;

13) powoływanie Komisji Skrutacyjnej, składającej się z trzech osób wybieranych spośród członków Rady, celem przeprowadzenia głosowań tajnych;

14) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Rady.

2. W obsadzaniu funkcji w organach Rady powinno się dążyć do zachowania proporcji udziału kobiet i mężczyzn w stosunku do ich udziału w Radzie.

3. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub członka organu Rady następuje na posiedzeniu plenarnym bezwzględną większością statutowego składu Rady na wniosek zgłoszony przez co najmniej 1/3 członków Rady. Wniosek wraz z uzasadnieniem winien być złożony na piśmie do prezydium nie później niż 14 dni przed posiedzeniem plenarnym Rady.

4. Osoba, co do której złożono wniosek o odwołanie, ma prawo do zapoznania się z uzasad­nieniem wniosku i przedstawienia Radzie wyjaśnień.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 w stosunku do przewod­niczącego, przewodniczenie Radzie do czasu wyboru nowego przewodniczącego sprawuje najstarszy wiekiem członek Rady uczestniczący w posiedzeniu.

6. Wakujące miejsce przewodniczącego Rady obsadza się w drodze wyborów dokonanych na tym samym lub najbliższym posiedzeniu plenarnym w trybie określonym w § 13, a tę część posiedzenia prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady uczestniczący w posiedzeniu.

§ 12

1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

2. W trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał Rada zajmuje stanowiska w określonej sprawie, wyraża opinie, podejmuje apele, składa oświadczenia oraz przedstawia propozycje lub wnioski.

3. W sprawach personalnych Rada podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

4. Na wniosek członka Rady przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.

5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy uchwała musi być podjęta przed najbliższym zwyczajnym posiedzeniem plenarnym, Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Decyzję w sprawie podjęcia uchwały w trybie obiegowym podejmuje przewodniczący Rady. Do podejmowania uchwał Rady w trybie obiegowym stosuje się „Zasady głosowania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w trybie obiegowym” określone  w załączniku nr 2 do Statutu.

6. W sprawach personalnych lub sprawach, w których zarządzono głosowanie tajne, nie mogą być podejmowane uchwały w trybie obiegowym.

IV. Przewodniczący Rady

§ 13

1. Pracami Rady kieruje przewodniczący.

2. Przewodniczący Rady wybierany jest na posiedzeniu Rady bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

3. Kandydatów na przewodniczącego mogą zgłaszać członkowie Rady w trakcie posiedzenia.

4. W razie nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego z kandydatów w pierwszym głosowaniu, zarządza się przeprowadzenie drugiego głosowania.

5. Jeżeli w pierwszym głosowaniu uczestniczył tylko jeden kandydat, który nie uzyskał wymaganej większości, zarządza się ponowne zgłaszanie kandydatów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu uczestniczyło dwóch lub więcej kandydatów, w drugim głosowaniu dokonuje się wyboru przewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów, spośród dwóch kandy­datów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno najwyższą liczbę ważnie oddanych głosów.

6. Jeżeli drugie głosowanie nie doprowadzi do wyboru przewodniczącego Rady, zarządza się ponowne zgłaszanie kandydatów i ponowne wybory. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 14

Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego Rady należy:

1) zwoływanie posiedzeń plenarnych Rady oraz posiedzeń jej prezydium;

2) przewodniczenie i kierowanie pracami posiedzeń plenarnych Rady i prezydium Rady;

3) reprezentowanie Rady i jej prezydium na zewnątrz,

4) podpisywanie uchwał, stanowisk, opinii, apeli i oświadczeń Rady oraz prezydium Rady;

5) przedstawianie rocznego sprawozdania z działalności Rady.
Sprawozdanie za pierwszy, drugi i trzeci rok kadencji Rady przedstawiane jest na pierwszym posiedzeniu plenarnym w kolejnym roku kadencji. Sprawozdanie za czwarty rok kadencji przedstawiane jest na ostatnim w danej  kadencji  posiedzeniu plenarnym Rady;

6) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady;

7) określanie zakresu działania wiceprzewodniczących Rady;

8) podział obowiązków między członków prezydium Rady;

9) delegowanie członków do reprezentowania Rady w posiedzeniach gremiów zewnętrznych;

10) przedstawianie na kolejnym zebraniu plenarnym i na kolejnym posiedzeniu prezydium Rady informacji o działaniach i decyzjach podjętych w okresie między posiedzeniami;

11) zapraszanie gości do uczestnictwa w posiedzeniu plenarnym;

12) Przewodniczącego Rady, w przypadkach, gdy przejściowo nie może wykonywać swoich obowiązków, zastępuje wiceprzewodniczący Rady wskazany przez przewodniczącego.

 § 15

1. Rada stwierdza utratę funkcji przez przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub członka organów Rady w przypadku:

1) śmierci;

2) złożenia pisemnej rezygnacji;

3) niespełnienia choćby jednego z wymagań określonych w § 5 lub § 6;

4) odwołania z funkcji przewodniczącego.

2. Posiedzenie plenarne Rady w części dotyczącej przedstawienia rocznego sprawozdania o którym mowa w par. 14, pkt 5, odwołania przewodniczącego lub stwierdzenia utraty przez niego funkcji prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady uczestniczący w posiedzeniu.

V. Prezydium Rady

§ 16

1. Prezydium Rady współdziała z przewodniczącym Rady w kierowaniu pracami Rady.

2. W skład prezydium Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady;

2) dwóch wiceprzewodniczących Rady;

3) członkowie prezydium;

4) przewodniczący komisji Rady, o których mowa w § 19.

3. Wiceprzewodniczący Rady i członkowie prezydium wybierani są na posiedzeniu plenarnym Rady bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady.

4. Przewodniczący komisji Rady wchodzą w skład prezydium Rady z chwilą ich wyboru w trybie wskazanym w § 19 ust. 4.

5. Każda z grup, wskazanych w § 4 ust. 2, musi być reprezentowana w prezydium Rady.

 § 17

1. Do uprawnień i obowiązków prezydium Rady należy w szczególności:

1) przedstawianie zebraniu plenarnemu projektu rocznego planu pracy Rady;

2) dokonywanie wykładni Statutu;

3) nadzór  nad tokiem i terminowością prac komisji oraz  zespołów roboczych;

4) udział  w przygotowaniu sprawozdania, o którym mowa w § 14  ust. 1 pkt 5);

5) przedstawianie na kolejnych posiedzeniach plenarnych Rady, informacji o pracach  prezydium Rady podejmowanych w okresie między posiedzeniami;

6) podejmowanie uchwał w sprawach niecierpiących zwłoki w okresach pomiędzy posiedzeniami plenarnymi Rady.

2. Posiedzenia prezydium zwołuje przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady co najmniej raz na dwa miesiące, określając termin, miejsce oraz porządek obrad.

 § 18

1. Prezydium Rady podejmuje uchwały, zajmuje stanowiska, wyraża opinie, ustala treść apeli lub oświadczeń w drodze głosowania zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków. Głosowania w sprawach osobowych są tajne. Głosowanie tajne zarządza się również w innych sprawach, na wniosek co najmniej jednego członka prezydium Rady.

2. Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenie prezydium Rady osoby spoza prezydium z głosem doradczym.

3. Z posiedzenia prezydium Rady sporządzany jest protokół, przekazywany członkom prezydium. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu prezydium.

VI. Komisje Rady

§ 19

1. Rada tworzy i znosi komisje Rady, określa zakres ich działania oraz powołuje i odwołuje ich członków.

2. W skład komisji wchodzą członkowie Rady, powołani bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady .

3. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący Rady, a przewodniczy mu wyzna­czony przez niego członek Rady.

4. Członkowie komisji dokonują wyboru przewodniczącego, a w razie potrzeby także wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących oraz sekretarza spośród wchodzących w jej skład członków Rady.

§ 20

Do zadań komisji Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie spraw objętych zakresem działania Rady, skierowanych do niej przez przewodniczącego Rady lub prezydium;

2) opracowywanie projektów dokumentów stanowiących przedmiot prac Rady lub prezydium;

3) zwracanie się, za pośrednictwem przewodniczącego Rady, do właściwych ministrów nadzorujących szkoły wyższe lub innych organów administracji, a także do organów szkół wyższych, o udzielenie wyjaśnień lub informacji dotyczących szkolnictwa wyższego lub nauki;

4) przedstawianie propozycji podjęcia odpowiednich działań przez Radę, prezydium lub przewodniczącego Rady;

5) wykonywanie innych zadań określonych przez Radę lub przewodniczącego Rady.

§ 21

1. Pracami komisji Rady kieruje jej przewodniczący, w szczególności przez zwoływanie posiedzeń i informowanie członków o sprawach skierowanych do komisji przez przewod­niczącego Rady oraz przydzielanie zadań członkom.

2. Przewodniczący komisji lub wyznaczony przez niego członek odpowiada za przygotowanie opinii dla Prezydium w sprawach do niej skierowanych.

3. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady niebędący członkami danej komisji.

4. Osoby niebędące członkami Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego komisji do udziału w pracach komisji w roli doradcy lub eksperta.  Przewodniczący Komisji informuje o tym przewodniczącego Rady.

5. Komisja może uchwalić regulamin swych prac.

6. Przewodniczący komisji, wyznaczony przez niego członek komisji lub członek prezydium wyznaczony przez przewodniczącego Rady jest odpowiedzialny za przygotowanie opinii prezydium na posiedzenie plenarne.

7. Przewodniczący komisji informuje przewodniczącego Rady i prezydium o przebiegu prac komisji, a na żądanie tych organów jest zobowiązany składać szczegółowe informacje w określonych sprawach.

VII. Zespoły robocze Rady

  § 22

1. W uzasadnionych przypadkach Rada może powoływać zespoły robocze do wykonania zadań wskazanych w uchwale o ich powołaniu.

2. Na wniosek przewodniczącego, prezydium lub co najmniej 5 członków, Rada powołuje przewodniczącego oraz członków zespołu roboczego, określając cel, zakres działania oraz tryb jego funkcjonowania.

3. W pracach zespołów roboczych mogą brać udział osoby w roli eksperta niebędące członkami Rady.

4. Osobom, o których mowa w ust. 3 Rada może przyznać status społecznego eksperta Rady.

§ 23

1. Rada lub prezydium mogą uchwalać wytyczne dla  zespołów  roboczych w sprawach związanych z ich działalnością i tokiem prac.

2. Rada, prezydium i przewodniczący Rady udzielają zespołom roboczym niezbędnej pomocy w ich pracy.

VIII. Komisja Dyscyplinarna przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

§ 24

1. Przy Radzie działa Komisja Dyscyplinarna, o której mowa w art. 278 ustawy.  Komisja Dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.

2. Komisję Dyscyplinarną przy Radzie wybiera posiedzenie plenarne Rady.

3. Tryb wyboru i skład Komisji Dyscyplinarnej, o której mowa w ust.1,  zawiera „Regulamin określający tryb wyboru i skład Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

4. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia.

5. Komisja Dyscyplinarna działa na podstawie regulaminu uchwalonego na jej posiedzeniu plenarnym.

6. Obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnej wykonuje jednostka organizacyjna urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

IX. Obsługa administracyjna Rady

§ 25

1. Obsługę administracyjną Rady oraz jej organów wykonuje jednostka organizacyjna urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Zadaniem jednostki, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:

1) obsługa administracyjno-techniczna  posiedzeń plenarnych, prezydium i komisji Rady, a w szczególności korespondencja z członkami Rady, rezerwacja noclegów członków i koordy­nacja terminów posiedzeń komisji Rady;

2) wsparcie administracyjno-techniczne prac przewodniczącego, posiedzeń plenarnych, prezydium i komisji Rady;

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń prezydium i Rady; edytowanie uchwał Rady lub prezydium do podpisu przewodniczącego; prowadzenie korespondencji przewodni­czącego Rady;

4) prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie;

5) wewnętrzna i zewnętrzna obsługa informacyjna Rady, w tym prowadzenie strony internetowej Rady;

6) prowadzenie spraw finansowych związanych z działalnością Rady;

7) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Rady;

8) programowanie i sprawozdawczość w zakresie określonym przez przewodniczącego Rady;

9) wykonywanie innych prac zleconych przez przewodniczącego Rady.

X. System informacji o pracach Rady

§ 26

1. Członkowie Rady są informowani na posiedzeniach plenarnych Rady o pracach jej organów między posiedzeniami plenarnymi.

2. Informacje o pracach Rady są udostępniane na stronie internetowej Rady i mogą być publikowane w czasopismach ogólnoakademickich.

3. Roczne sprawozdania z działalności Rady udostępniane są na stronie internetowej Rady.

4. Rada może powołać rzecznika prasowego lub powierzyć członkowi Rady zadania w zakresie zewnętrznej obsługi informacyjnej prac Rady.

XI. Finansowanie działalności Rady

 § 27

1. Środki finansowe do funkcjonowania Rady zapewniane są w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Środkami finansowymi Rady dysponuje na bieżąco osoba kierująca jednostką zapewniającą obsługę administracyjną Rady pod nadzorem przewodniczącego Rady.

XII. Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 28

1. Rada uchwala Statut na posiedzeniu plenarnym bezwzględną większością statutowego składu Rady.

2. Projekt Statutu Rady może przedłożyć Radzie jej przewodniczący, prezydium Rady lub co najmniej 1/3 członków Rady, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

3. Przewodniczący Rady umieszcza wniosek o uchwalenie Statutu Rady w porządku najbliższego posiedzenia plenarnego Rady. W uzasadnionych okolicznościach przewodniczący może skierować wniosek na kolejne posiedzenie plenarne.

4. Głosowanie w sprawie uchwalenia Statutu Rady musi odbyć się nie później niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się do zmiany statutu.

§ 29

Członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrani na kadencję 2018-2021 pełnią swoje funkcje do końca kadencji, na którą zostali wybrani.

§30

Statut Rady wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Załącznik nr 1 do Statutu Rady

Regulamin określający tryb wyboru oraz skład Komisji  Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

§ 1

1. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanej dalej „Komisją”,  trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku upływu poprzedniej kadencji.

2. Przedstawiciele studentów i doktorantów są powoływani na członków Komisji na okres wskazany odpowiednio w statucie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

§ 2

1. Komisja liczy 62 osoby, w następującym składzie:

1) 15 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora nauk prawnych, w tym 14 osób reprezentujących uniwersytety oraz 1 osoba reprezentująca inne uczelnie publiczne i niepubliczne prowadzące studia na kierunku prawo,

2)  15 nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilito­wanego nauk prawnych, w tym 14 osób reprezentujących uniwersytety oraz 1 osoba reprezentująca inne uczelnie publiczne i niepubliczne prowadzące studia na kierunku prawo,

3)  5 nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora nauk prawnych, w tym 4 osoby reprezentujące uniwersytety oraz 1 osoba reprezentująca inne uczelnie publiczne i niepubliczne prowadzące studia na kierunku prawo,

4)  16 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedzin nauki i sztuki  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5  ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca  2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym 10 osób reprezentujących uczelnie publiczne oraz 6 osób reprezentujących uczelnie niepubliczne;

5)  8 studentów delegowanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

6)  3 doktorantów, którzy ukończyli studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskali tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w RP delegowanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

2. Prezydium Rady  dokonuje wyboru ─ w drodze losowania ─ uczelni, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4, które przedstawią kandydatów na członków Komisji. Liczba  uczelni w każdej z grup odpowiada liczbie członków Komisji, którzy mają być wybrani w tej grupie.

3. Senaty uczelni, o których mowa w ust. 2, przedstawiają Radzie, w terminie do  15 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia nowej kadencji Komisji, po dwóch kandydatów na członków Komisji, wraz z ich pisemną zgodą na kandydowanie.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zgłoszonych w poszczególnych grupach przez uprawnione uczelnie, o których mowa w ust. 3 nie jest wyższa niż liczba członków Komisji, którzy mają być wybrani w danej grupie, Prezydium Rada Głównej wskazuje niezwłocznie dodatkowe uczelnie uprawnione do zgłaszania kandydatów w poszczególnych grupach, w liczbie równej liczbie uczelni, które nie zgłosiły kompletu kandydatów w danej grupie.

§ 3

1. Rada  na posiedzeniu plenarnym dokonuje wyboru członków Komisji  spośród kandydatów, o których mowa w § 2 ust. 4.

2. Rada  wybiera przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Komisji spośród członków zarekomendowanych na pierwszym posiedzeniu Komisji obradującej pod przewodnictwem przewodniczącego Rady.

§ 4

1. Ustala się kalendarium wyboru Komisji w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia nowej kadencji Komisji:

Kwiecień

a) wylosowanie uczelni, o którym mowa w § 2 ust. 2,

b) wystąpienie do wylosowanych uczelni, których przedstawiciele wejdą do Komisji, w sprawie wyboru przez Senaty po dwóch  kandydatów na każde miejsce.

Październik

Wybór przez Radę Główną członków Komisji na kolejną kadencję i powiadomienie uczelni o wynikach wyboru oraz terminie posiedzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

Listopad

Wspólne posiedzenie ustępującej i nowo wybranej Komisji pod przewodnictwem prze­wodni­­czącego Rady Głównej, poświęcone omówieniu działalności oraz zareko­mendowaniu kandydatów na przewodniczącego i dwóch wice­­­przewod­niczących Komisji.

Grudzień


Wybór przez Radę Główną przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Komisji.

 

Załącznik nr 2 do Statutu Rady

Zasady głosowania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w trybie obiegowym

§ 1

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy uchwała musi być podjęta przed najbliższym zwyczajnym posiedzeniem plenarnym, Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym, zgodnie z § 12 ust. 5 Statutu.

§ 2

1. Jeżeli uchwała ma być podjęta w terminie równym bądź dłuższym niż dwa tygodnie  Przewodniczący Rady zobowiązany jest przesłać projekt uchwały członkom Rady do konsultacji. Okres składania uwag przez członków Rady nie może być krótszy niż 5 dni.

2. Po otrzymaniu uwag od członków Rady Przewodniczący przygotowuje ostateczny projekt uchwały.

§ 3

Projekty uchwał są przesyłane wszystkim członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez członka Rady do korespondencji z jednostką zapewniającą obsługę administracyjną Rady Głównej.

§ 4

Przewodniczący Rady określa nieprzekraczalny termin oddania głosu, o czym informuje członków Rady. Termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze od dnia przesłania projektu uchwały.

§ 5

Oświadczenie o oddaniu głosu w trybie obiegowym (dalej: Oświadczenie) zawiera:

a) tytuł projektu uchwały;

b) przywołanie podstawy prawnej;

c) treść projektu uchwały;

d) formułę „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”;

e) trzy kwadraty na wstawienie znaku „X” podpisane słowami: „ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”;

f) miejsce na wpisanie miejscowości i daty oraz miejsce na własnoręczny podpis głosującego członka Rady;

g) odnośnik ze znakiem „*” oraz treścią „W celu oddania głosu należy umieścić znak „X” w odpowiedniej kratce oraz potwierdzić sposób oddania głosu własnoręcznym podpisem oraz datą.

h) wskazanie adresu e-mail, na który należy odesłać Oświadczenie.

§ 6

Członkowie Rady głosują nad projektem uchwały bez dokonywania zmian lub uzupełnień w treści uchwały.

§ 7

Członkowie Rady, po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały, wypełniają przekazane im „Oświadczenie o oddaniu głosu w trybie obiegowym”:

a) umieszczając znak „X” w kwadracie nad wyrazem „ZA” albo „PRZECIW” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ”,

b) wpisują miejscowość i datę oraz podpisują własnoręcznie świadczenie.

§ 8

Niedopełnienie jakiegokolwiek warunku określonego w § 7 kwalifikuje głos jako nieważny.

§ 9

Osoba głosująca „PRZECIW” może wraz z Oświadczeniem przesłać treść zdania odrębnego. W przypadku pojawienia się zdań odrębnych Przewodniczący Rady zobowiązany jest ustosunkować się do nich na najbliższym powiedzeniu Rady.

§ 10

Wypełnione Oświadczenie wysyła się niezwłocznie do jednostki obsługującej Radę pocztą elektroniczną z załącznikiem w formacie „PDF” na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu.

§ 11

Za dzień podjęcia uchwały w trybie obiegowym uważa się dzień upływu wyznaczonego terminu, a w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady oddali głosy przed jego upływem, dzień oddania ostatniego głosu.

§ 12

Osoba, która pomimo prawidłowego zawiadomienia i przekazania Oświadczenia nie oddała głosu w terminie określonym przez przewodniczącego Rady w decyzji o podejmowaniu uchwały w trybie obiegowym, traktowana jest jako niebiorąca udziału w głosowaniu, a uchwała uważana jest za podjętą, jeśli w głosowaniu uczestniczyła wymagana Statutem liczba osób.

 § 13

Przewodniczący Rady podpisuje uchwałą podjętą w trybie obiegowym i zarządza jej opublikowanie na stronie internetowej Rady.

§ 14

Wzór „Oświadczenia o oddaniu głosu w trybie obiegowym”:

 

Oświadczenie o oddaniu głosu w trybie obiegowym

Uchwała Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w sprawie

 Na podstawie art. ..

                                                [treść uchwały]

                                                

                        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  ZA  □                WSTRZYMUJĘ SIĘ  □                   PRZECIW □

           

--------------------------------------                                               ---------------------------------

     miejscowość, data                                                                          podpis

 Adres e-mail: radaglowna@nauka.gov.pl

W celu oddania głosu należy umieścić znak X w odpowiedniej kratce, wpisać miejscowość, datę oraz złożyć własnoręczny podpis.

 

Załącznik nr 3 do Statutu Rady

Regulamin opiniowania wniosków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie odwołania rektora

§1

1. Na podstawie art. 432 ust.5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada wyraża opinię w sprawie odwołania rektora rażąco lub uporczywie naruszającego prawo.

2. Na podstawie §11 ust. 1 pkt 9) Statutu zebranie plenarne Rady uchwala Regulamin opiniowania wniosków, o których mowa w ust.1.

§2

1. Po wpłynięciu wniosku, o którym mowa w §1 ust. 1 przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady (dalej prowadzący sprawę) niezwłocznie powołuje 5 osobowy zespół do opracowania opinii Rady w sprawie w odwołania rektora, dalej zwany zespołem opiniującym, wskazując przewodniczącego tego zespołu.

2. W skład zespołu opiniującego nie może  wchodzić członek społeczności uczelni, której dotyczy wniosek Ministra   lub osoba która podlegałaby wyłączeniu w trybie art. 25 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego albo osoba, która nie może zapewnić o bezstronności w jego rozpatrywaniu.

3. Przewodniczący zespołu opiniującego organizuje jego prace w celu przygotowania projektu opinii dla Rady. Termin opracowania projektu nie może być dłuższy niż 10 dni.

4. Projekt opinii, o której mowa w ust. 1 jest przygotowywany w oparciu o analizę uzasadnienia wniosku przez Ministra, informacje członków zespołu lub informacje uzyskane od podmiotów, o których mowa w ust. 5.

5. Zespół  opiniujący może występować, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, do organów władzy publicznej lub uczelni w sprawach związanych z opiniowanym wnioskiem.

6. Jeżeli najbliższe posiedzenie plenarne Rady zaplanowano w terminie 30 dni od dnia  doręczenia wniosku, o którym mowa w §1 ust.1 a zespół przygotuje projekt opinii przed tym terminem, powinien on być przedmiotem obrad tego posiedzenia, a uchwała Rady niezwłocznie przekazana Ministrowi. Jeżeli termin najbliższego posiedzenia, z uwzględ­nieniem prac zespołu, przypada poza 30-to dniowym okresem od wpłynięcia wniosku prowadzący sprawę zarządza głosowanie w trybie obiegowym, o którym mowa w §12 ust.5 Statutu. Termin zakończenia głosowania nie może przekraczać 5 dni roboczych.

7. Opinia Rady zostaje uchwalona jeżeli uzyska zwykłą większość głosów przy udziale przynajmniej  2/3 statutowego składu członków. Uchwała jest niezwłocznie przekazana Ministrowi.

 

 

 

 

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików