Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki - Przewodniczący RGNiSW w latach 2014-2017

Prof. Jerzy Woźnickiprof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki - profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych (1997-1999, 2005-2014), i członek Prezydium KRASP (1997-2014),  prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Komitetu Sterującego i Zespołu Wykonawców projektu środowiskowego „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020” (2009-2010), członek Zespołu do spraw zmian przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2013), członek Forum Ekspertów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010-2011), członek Zespołu  do Spraw Opracowania Założeń Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego MNiSW (2008), przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Mobilności i Karier Naukowych w MNiSW (2006-2008), przewodniczący zespołu Prezydenta RP do opracowania projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (2003-2005). W latach 2011-12 członek Zespołu CK ds. nowych dyscyplin naukowych – wnioskodawca i ekspert odpowiedzialny za opis nowej dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej. Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (2013-). W okresie swej kariery zawodowej, członek  pięciu Komitetów PAN, w tym obecnie Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Członek Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej w Ministerstwie Gospodarki. Jest także pomysłodawcą i współautorem Kodeksu "Dobre  praktyki w szkołach wyższych" KRASP. 

Zainicjował, organizuje i osobiście prowadzi działalność szkoleniowo-dyskusyjną FRP w zakresie zarzadzania w szkolnictwie wyższym, a w tym m.in. „Szkoły dla rektorów” oraz „Szkoły dla kanclerzy i kwestorów”. W latach 2005-2014 prowadził 15 takich Szkół, organizowanych w ramach Programu Stałych Przedsięwzięć FRP w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich, ustanowionego w partnerstwie strategicznym FRP  z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Obok dorobku w dziedzinie nauk technicznych, autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących polityki publicznej wobec sektora wiedzy, a w tym zarządzania i  systemowych uwarunkowań działania instytucji szkolnictwa wyższego, a także polityki edukacyjnej i naukowej, autor m.in. monografii autorskiej, wydanej  w  2009 r. przez    UNESCO   Cepes   pt. „The University as an Institution of Public Domain: The Polish Perspective”. Był zastępcą przewodniczącego Rady Integracji Europejskiej w Polsce (1999-2001).

Jest autorem raportów i ekspertyz dotyczących szkolnictwa wyższego m. in. dla  organów Komisji Europejskiej, Rady Europy, Europejskiego Centrum Szkolnictwa Wyższego UNESCO-Cepes oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Jako stypendysta British Council (dwukrotnie) był uczestnikiem kursów specjalistycznych w obszarze zarządzania uczelnią dla wyższej kadry kierowniczej m.in. w Oxford University i Warwick University.

Autor referatów i wykładów prezentowanych na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, m.in. na zaproszenie OECD, Council of Europe,   UNESCO i Fullbright Foundation. Wielokrotnie recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych, w tym wyznaczany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, w dziedzinie nauk społecznych i technicznych. Autor ponad 20 wykładów inauguracyjnych wygłoszonych w różnych uczelniach.

Otrzymał wiele nagród i odznaczeń m.in. Krzyż Kawalerski Francuskiej Legii Honorowej, Krzyż Terra Marjama III klasy (Maarjamaa Ristli kolmanda klassi) oraz Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików